De­mo­kra­ci­ja na taj­lan­d­ski na­čin – na re­fe­ren­du­mu po­t­vr­di­li vlast voj­ne hun­te

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ber­nard Ka­ra­kaš

Iza­đi­te na iz­bo­re, ri­ječ je o bu­duć­nos­ti na­še zem­lje, ri­ječ je o de­mo­kra­ci­ji – us­t­vr­dio je vo­đa voj­ne hun­te, ge­ne­ral Prayut Chan- O- Cha ber­nard.ka­ra­kas@ve­cer­nji.net Taj­lan­đa­ni su ju­čer na re­fe­ren­du­mu pri­hva­ti­li novi dr­žav­ni us­tav za ko­ji je gla­so­va­lo oko 62 pos­to bi­ra­ča. Ipak, sve je to da­le­ko od de­mo­kra­ci­je u za­pad­nom smis­lu jer re­fe­ren­dum ima sa­mo je­dan cilj – omo­gu­ći­ti voj­s­ci, ko­ja je pri­je dvi­je go­di­ne iz­vr­ši­la voj­ni udar i svrg­nu­la le­gal­no iz­a­bra­nu vlast, pot­pu­nu kon­tro­lu po­li­tič­ke po­zor­ni­ce i na­kon što se jed­nom po­nov­no uve­du slo­bod­ni iz­bo­ri u zem­lji. Pre­ma no­vom us­ta­vu, sve bu­du­će vla­de, uklju­ču­ju­ći i onu ko­ja bu­de iz­a­bra­na na iz­bo­ri­ma 2017., mo­rat će uprav­lja­ti zem­ljom pre­ma uvje­ti­ma i zah­tje­vi­ma voj­ne hun­te. – Iza­đi­te na iz­bo­re, ri­ječ je o bu­duć­nos­ti na­še zem­lje, ri­ječ je o de­mo­kra­ci­ji – us­t­vr­dio je vo­đa voj­ne hun­te, ge­ne­ral Prayut Chan- O- Cha dok su ga ka­me­re te­le­vi­zij­skih pos­ta­ja sni­ma­le dok je uba­ci­vao svoj lis­tić na gla­sač­kom mjes­tu. Ipak, ma­lo tko od Taj­lan­đa­na do­is­ta zna što re­fe­ren­dum i iz­mje­na us­ta­va no­se sa so­bom, jer ras­pra­va je bi­la za­bra­nje­na pod pri­jet­njom za­tvor­ske kaz­ne. Umjes­to ras­pra­ve o pro­mje­ni us­ta­va, iz­bor­no po­vje­rens­tvo di­je­li­lo je let­ke u ko­ji­ma je opi­si­va­na “bu­du­ća sre­ća na­ro­da”. Ovi su lis­ti­ći bi­li ilus­tri­ra­ni fo­to­gra­fi­ja­ma na­smi­je­še­ne, sret­ne dje­ce. Suk­lad­no no­vom us­ta­vu Taj­lan­da, o ko­je­mu ni­je bi­lo ras­pra­ve, Se­nat se u bu­duć­nos­ti ne­će bi­ra­ti na iz­bo­ri­ma, već će nje­go­ve čla­no­ve ime­no­va­ti ge­ne­ra­li. Na­da­lje, do­nji dom par­la­men­ta bit će pod kon­tro­lom Se­na­ta, što zna­či da će ge­ne­ra­li kon­tro­li­ra­ti ci­je­li par­la­ment. Voj­na hun­ta Taj­lan­dom vla­da još od 2014. go­di­ne ka­da su ge­ne­ra­li, pod iz­li­kom da že­le oču­va­ti mo­nar­hi­ju, svrg­nu­li le­gal­no iz­a­bra­nu pre­mi­jer­ku Yin­gluck Shi­nawa­tra. Puč je došao na­kon po­la go­di­ne ne­mi­ra na uli­ca­ma Ban­g­ko­ka u ko­ji­ma su pro­s­vjed­ni­ci tra­ži­li Shi­nawa­trin od­la­zak.

Za ge­ne­ra­le gla­sa­lo je 62 pos­to Taj­lan­đa­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.