Naj­ma­nje 22 ži­vo­ta od­nio je bi­blij­ski po­top u Ma­ke­do­ni­ji

Naj­ve­ća ne­po­go­da na­kon ka­tas­tro­fal­nog po­tre­sa 1963.

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - bra­ni­mir.bra­da­ric@ve­cer­nji.net Bra­ni­mir Bra­da­rić

Ne­vri­je­me je tra­ja­lo ne­ko­li­ko sa­ti ti­je­kom ko­jih je pa­lo vi­še od 93 li­tre ki­še po če­tvor­nom me­tru, a pu­hao je i jak vje­tar – pre­ko 70 km na sat

Vi­še osoba po­gi­nu­lo je u ne­vre­me­nu bi­blij­skih raz­mje­ra ko­je je u su­bo­tu na­ve­čer po­go­di­lo po­je­di­ne di­je­lo­ve Ma­ke­do­ni­je, a oso­bi­to glav­ni grad Skop­lje. – U ne­vre­me­nu ko­je je po­go­di­lo Skop­lje po­gi­nu­lo je naj­ma­nje 20 lju­di, šes­to­ro se vo­di kao nes­ta­lo, a 22 oso­be prim­lje­ne su u bol­ni­ce, rek­la je na­čel­ni­ca Odje­la za od­no­se jav­noš­ću MUP-a Ma­ke­do­ni­je Na­ta­li­ja Spi­ro­va Ko­drić, do­da­ju­ći ka­ko u po­li­ci­ji stra­hu­ju da bi broj žr­ta­va mo­gao bi­ti i ve­ći.

Vi­še od 800 uda­ra gro­ma

Dan pos­li­je cr­na bi­lan­ca ne­vre­me­na u Ma­ke­do­ni­ji, kak­vo ne pam­te ni­ti naj­sta­ri­ji sta­nov­ni­ci, još ni­je poz­na­ta. Ne­ki por­ta­li pre­ni­je­li su vi­jest da su po­gi­nu­li još jed­na odras­la osoba i jed­no sed­mo­go­diš­nje di­je­te i ka­ko se broj žr­ta­va po­peo na 22. Kao pr­va žr­tva spo­mi­nje se že­na ko­ja je nas­tra­da­la bli­zu Smil­kov­skog je­ze­ra. Sum­nja se ka­ko je s njom u tom tre­nut­ku bi­lo dvo­je dje­ce. Te in­for­ma­ci­je nad­lež­ni za sada ni­su po­t­vr­di­li. U ne­vre­me­nu je oz­li­je­đe­no vi­še od sto­ti­nu lju­di pri če­mu tre­ba zna­ti i ka­ko još ni­su sti­gle in­for­ma­ci­je iz ne­kih ru­ral­nih po­dru­čja ko­ja je ta­ko­đer po­go­di­la ova ne­po­go­da. O ma­te­ri­jal­nim šte­ta­ma za sada je te­ško go­vo­ri­ti ali se već sada one pro­cje­nju­ju na de­set­ke mi­li­ju­na eura i mje­se­ce ko­ji će tre­ba­ti da se one sa­ni­ra­ju. – Ovo je ka­tas­tro­fa, ova­ko ne­što ni­ka­da ni­smo do­ži­vje­li – re­kao je gra­do­na­čel­nik Skop­lja Ko­če Tra­ja­nov­ski. Stra­da­la po­dru­čja po­sje­tio je i mi­nis­tar za rad i so­ci­jal­nu po­li­ti­ku u Vla­di Ma­ke­do­ni­je Di­me Spa­sov ko­ji je iz­ja­vio da se ne pam­ti ta­ko ja­ko ne­vri­je­me u Skop­lju. Već sada go­vo­ri se ka­ko je ovo naj­ve­ća pri­rod­na ne­po­go­da u po­vi­jes­ti Ma­ke­do­ni­je na­kon ka­tas­tro­fal­nog po­tre­sa ko­ji je 1963. go­di­ne po­go­dio Skop­lje. Ta­da je po­gi­nu­lo vi­še od ti­su­ću lju­di, vi­še od 3000 ih je oz­li­je­đe­no, a iz­me­đu 120.000 i 200.000 os­ta­lo je bez vlas­ti­tog do­ma. U po­tre­su je uni­šte­no iz­me­đu 75 i 80 pos­to gra­da. O raz­mje­ri­ma su­bot­njeg ne­vre­me­na go­vo­ri i ka­ko je ono tra­ja­lo ne­ko­li­ko sa­ti ti­je­kom ko­jih je pa­lo pre­ko 93 li­tre ki­še po če­tvor­nom me­tru. Uz to pu­hao je i jak vje­tar od pre­ko 70 ki­lo­me­ta­ra na sat. U pr­va dva sa­ta za­bi­lje­že­no je vi­še od 800 uda­ra gro­ma. Na uli­ca­ma Skop­lja stvo­ri­le su se pra­ve ma­le ri­je­ke, a ve­li­ke ko­li­či­ne ki­še do­ve­le su do to­ga da je bio po­plav­ljen ve­ći dio gra­da. U po­je­di­nim di­je­lo­vi­ma vo­da je bi­la du­bo­ka i pre­ko me­tar i pol. Vo­da je, pra­će­na ja­kim vje­trom, uš­la u po­dru­me stam­be­nih zgra­da, ku­ća, po­pla­vi­la je Kli­nič­ki cen­tar, ču­pa­la dr­ve­će iz ko­ri­je­na… Mno­gi gra­đa­ni bi­li su za­glav­lje­ni u vo­zi­li­ma u po­dvož­nja­ci­ma i na kri­ža­nji­ma u ni­žim di­je­lo­vi­ma gra­da. Na druš­tve­nim mre­ža­ma po­ja­vi­le su se fo­to­gra­fi­je za­tr­pa­nih i po­top­lje­nih auto­mo­bi­la, tr­ž­no­ga cen­tra či­jim se ste­pe­ni­ca­ma sli­je­va bu­ji­ca vo­de, obi­laz­ni­ce oko Skop­lja ko­ja je ošte­će­na… Naj­te­že su po­go­đe­na na­se­lja Staj­kov­ci i Čen­to gdje je na­doš­la vo­da iz­a­zva­la odro­ne i po­pla­vi­la ku­će. Vo­da ni­je za pi­će, a u pre­ki­du je su i elek­trič­ne ins­ta­la­ci­je. Za­tvo­re­ni su i di­je­lo­vi auto­ces­te.

Kriz­na si­tu­aci­ja

Na raš­čiš­ća­va­nju po­s­lje­di­ca ne­vre­me­na, tra­že­nju nes­ta­lih i pru­ža­nju po­mo­ći gra­đa­ni­ma an­ga­ži­ra­ne su grad­ske služ­be, ali i po­li­ci­ja i voj­ska. Oče­ku­je se i ka­ko će Vla­da Ma­ke­do­ni­je na iz­van­red­noj sjed­ni­ci do­ni­je­ti od­lu­ku o pro­gla­še­nju kriz­ne si­tu­aci­je. Ne­vri­je­me je po­go­di­lo i po­dru­čja Te­to­va i Ohri­da gdje ni­su za­bi­lje­že­ne ljud­ske žr­tve ni­ti ma­te­ri­jal­ne štete kao u Skop­lju. Pre­ma naj­a­va­ma me­te­oro­lo­ga, oče­ku­je se ka­ko će nes­ta­bil­no vri­je­me pra­će­no ki­šom i grm­lja­vi­nom na po­dru­čju Ma­ke­do­ni­je bi­ti do sri­je­de.

Me­te­oro­lo­zi ja­ku ki­šu s grm­lja­vi­nom na po­dru­čju Ma­ke­do­ni­je naj­av­lju­ju sve do sri­je­de

Kro­vo­vi auto­mo­bi­la je­dva su vi­ri­li iz bu­ji­ca ko­je su ši­klja­le uli­ca­ma Skop­lja

Bu­ji­ce vo­de i jak vje­tar no­si­li su auto­mo­bi­le kao da su od plas­ti­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.