Ko­ji dio u da­naš­njim auto­mo­bi­li­ma za­mje­nju­je kur­blu?

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Pri­re­dio: Mla­den Mil­čić mla­den.mil­cic@ve­cer­nji.net

1. Pre­ma za­ko­nu, zim­sku opre­mu obvez­ni su ima­ti svi vo­za­či od 15. 11. do 15. 4. ako su zim­ski uvje­ti. Ali, struč­nja­ci pre­po­ru­ču­ju ko­ri­šte­nje zim­skih gu­ma kad se tem­pe­ra­tu­ra zra­ka spus­ti is­pod: a) 0 °C b) 7 °C c) 12 °C

2. Di­zel­ski mo­to­ri su već ne­ko­li­ko go­di­na po­pu­lar­ni­ji kod hr­vat­skih ku­pa­ca u od­no­su na ben­zin­ske. Re­kor­der po udje­lu di­zel­skih auto­mo­bi­la u ukup­noj pro­da­ji svo­jih auto­mo­bi­la je jed­na nje­mač­ka mar­ka s udje­lom od 97,2 % di­ze­la­ša: a) Vol­k­swa­gen b) Mer­ce­des c) BMW

3. Za vri­je­me ljet­nog ra­ču­na­nja vre­me­na vo­za­či osob­nih auto­mo­bi­la, za raz­li­ku od mo­to­cik­lis­ta, ni­su duž­ni da­nju ima­ti uklju­če­na krat­ka svje­tla. Ali, struč­nja­ci vo­za­či­ma pre­po­ru­ču­ju da ih upa­le. Zbog če­ga? a) zbog ma­nje po­troš­nje go­ri­va b) bo­lje vid­lji­vos­ti c) da bu­du uoč­lji­vi­ji

4. ABS je elek­tro­nič­ki sus­tav ko­ji da­nas ima­ju svi novi auto­mo­bi­li. Zna­čaj­no je po­ve­ćao si­gur­nost u auto­mo­bi­li­ma, a po­tje­če iz avi­oin­dus­tri­je. Pr­vi ga je za auto­mo­bi­le ra­zvio nje­mač­ki Bos­ch. ABS sus­tav: a) po­de­ša­va du­ga svje­tla b) za­te­že si­gur­nos­ne po­ja­se­ve c) spre­ča­va blo­ki­ra­nje ko­ta­ča

5. Pr­vot­ni auto­mo­bi­li ima­li su kur­blu, ko­ju su vo­za­či tre­ba­li okre­nu­ti da bi mo­tor “za­ver­glao”. Ko­ji dio u da­naš­njim auto­mo­bi­li­ma za­mje­nju­je kur­blu? a) al­ter­na­tor b) anla­ser c) aku­mu­la­tor

6. S ko­jim odjev­nim pred­me­tom se u sta­rim auto­mo­bi­li­ma po­put fi­će uobi­ča­je­no mi­je­njao puk­nu­ti kli­nas­ti re­men ka­ko bi se mo­glo odves­ti do pr­ve me­ha­ni­čar­ske ra­di­oni­ce? a) ša­lom b) kra­va­tom c) žen­skom naj­lon-ča­ra­pom

7. Ko­li­ka je pre­dvi­đe­na nov­ča­na kaz­na za vo­za­ča ko­ji di­je­te u auto­mo­bi­lu pre­vo­zi bez od­go­va­ra­ju­će dje­čje sje­da­li­ce ili pos­to­lja? a) 500 ku­na b) 1000 ku­na c) 2000 ku­na

8. U ne­kim dr­ža­va­ma po­put SAD-a br­zi­na se mje­ri mi­lja­ma na sat (mph). Ko­li­kom br­zi­nom u ki­lo­me­tri­ma na sat (km/h) pu­tu­je­mo ako vo­zi­mo 100 mph? a) 80 km/h b) 160 km/h c) 190 km/h

9. Po če­mu je ime­na do­bi­la ve­ći­na Vol­k­swa­ge­no­vih mo­de­la po­put Pa­ssa­ta, Bo­re, Po­la, Jet­te i Sci­roc­ca? a) po bro­do­vi­ma b) po vje­tro­vi­ma c) po pla­ža­ma

10. Od svake li­tre ben­zi­na i di­ze­la go­to­vo 60 % ci­je­ne od­la­zi dr­ža­vi pu­tem tro­ša­ri­na i PDV-a. Sva­ki vo­zač fi­nan­ci­ra pu­tem vi­so­kih tro­ša­ri­na rad npr. Hr­vat­skih ces­ta, ali i: a) Hr­vat­sku elek­tro­pri­vre­du b) Hr­vat­ske šu­me c) Hr­vat­ske že­ljez­ni­ce c 10. b,9. b, 8. a, 7. c, 6. b, 5.c, 4. c, 3. c, 2. b, 1. od­go­vo­ri: Toč­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.