DU­BROV­NIK Za su­ve­ni­re “Igre pri­jes­to­lja” i “Star Wars” os­ta­ve i po dvi­je ti­su­će ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Turisticka Patrola - Sr­đan He­bar

Mis­lio sam da je me­ni vruće, ma­ji­cu sam na­mo­čio u vi­še od dva­de­set gra­do­va u ovih mje­sec da­na pu­ta pre­ma Du­brov­ni­ku, ali kad sam na du­bro­vač­kim Pi­la­ma vi­dio deč­ka u me­tal­nom ok­lo­pu, na usi­ja­nom ka­me­nu, i to po naj­ve­ćoj že­gi, po­hva­lio sam ga. – Stari, sva­ka ti čast... Sleg­nuo je ra­me­ni­ma, na­smi­jao se, vje­ro­jat­no nit­ko pri­je ni­je shva­tio ko­li­ko se mu­či: – Ok­lop osam ki­lo­gra­ma, mač ki­lo­gram i pol. Pa ta­ko sa­ti­ma. Ako mi je gla­va na sun­cu, “za­vri­jem” za 30 se­kun­di. Ako je gla­va u hla­du, mo­gu ci­je­li dan... – pri­ča mi 30-go­diš­njak ko­ji priv­la­či tu­ris­te odje­ven u odi­je­lo iz se­ri­je Igre pri­jes­to­lja.

Je­dan je, ka­že, došao vla­kom

Tje­šim ga: Do­bro je dok ne tu­ku... – Ali tu­ku! Mis­le da me mo­gu di­ra­ti, jer sam u ok­lo­pu. Ne­ki čak uda­re, da vi­de funk­ci­oni­ra li ok­lop. To zna za­bo­lje­ti. Ni­sam ja lut­ka! – ža­li se. Sje­da­mo u hlad, od­mo­rit će se i on ma­lo. – Ne­vje­ro­jat­ni su ti turisti. Jed­nom su me pi­ta­li gdje sta­vi­mo zi­di­ne zi­mi. Pa­zi, gdje ih sta­vi­mo zi­mi?! Oni mis­le, ka­ko su vi­dje­li u se­ri­ji, da su zi­di­ne ku­li­se – go­vo­ri kroz smi­jeh. Čuo sam ja i za jed­nog tu­ris­ta ko­ji je tvr­dio da je u Du­brov­nik došao vla­kom. – Nji­ma je to Dis­neyland-iskus­tvo. Ne­ki do­đu kru­ze­rom a da i ne zna­ju gdje su, čak ni u ko­joj su dr­ža­vi... Ne­ma­ju čak ni vre­men­sku per­cep­ci­ju. Is­to im je jed­no sto­lje­će ili de­set sto­lje­ća. Zna­ju za Ce­za­ra i Na­po­le­ona, a iz­me­đu ni­šta... Kao da tog do­ba ne­ma. Idem sada da­lje ra­di­ti... Ni­je deč­ku la­ko. Ula­zim u stari grad, vi­dje­ti tu fa­mu oko “Iga­ra pri­jes­to­lja” i “Star Wars”. Tu­ri­zam na dru­gi na­čin, do­sad ne­poz­nat. Na ula­zu s Pi­la po­dig­nem gla­vu

Za­sad se pri­ča vr­ti oko “Iga­ra pri­jes­to­lja”, ali “Star Wars” još nit­ko ni­je vi­dio...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.