Hra­na od­lič­na, po­pust stal­nim gos­ti­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Turisticka Patrola -

Na ula­zu s Pi­la – sve­ti Vla­ho u zra­ku ima dva pr­sta. Imo je tri, ali za vri­je­me Do­mo­vin­skog ra­ta, je­dan mla­dić uzeo je pi­štolj i sada su mu os­ta­li sa­mo pa­lac i srednji prst. Ali i da­lje ču­va svoj ka­me­ni grad! da poz­dra­vim sv. Vla­ha. Ri­jet­ki će zna­ti, ali ako se bo­lje za­gle­da­te, vi­djet će­te da mu ne­dos­ta­je ka­ži­prst. U li­je­voj ru­ci dr­ži grad Du­brov­nik, a na des­noj ima po­dig­nu­ta tri pr­sta. Me­đu­tim, u vri­je­me ra­ta, je­dan je voj­nik uzeo pi­štolj i me­tak je od­nio ka­ži­prst. Pa sad ima dva u zra­ku, pa­lac i srednji... U du­ća­ni­ma na Stra­du­nu, gdje su se de­set­lje­ći­ma pro­da­va­li do­ma­ći su­ve­ni­ri, sad se pro­da­ju ma­ji­ce “Star Wars” i “Igre pri­jes­to­lja”. Ula­zim u je­dan te pi­tam pro­da­je li se. – Kao lu­do! Zna­ju os­ta­vi­ti i po dvi­je ti­su­će ku­na a da i ne trep­nu. Po­ka­zu­ju mi pro­da­va­či­ce ša­li­ce “Igre pri­jes­to­lja” za 145 ku­na, pod­lo­ške za ča­še po 210 ku­na, pri­jes­to­lje po 690 ku­na, ima­ju čak i Mo­no­poly s mo­ti­vi­ma “Iga­ra pri­jes­to­lja”. – Na­ši su­ver­ni­ri se vi­še ne pro­da­ju. Svi sa­mo ho­će ma­ji­ce Joh­na Snowa... – Joh­na Snowa?! – ču­dim se ne zna­ju­ći o ko­me se ra­di. – To je glav­ni lik iz se­ri­je. – Aha, par­don. Ni­sam gle­dao... – Ni­smo ni mi, ali smo na­uči­le od tu­ris­ta. S do­ma­ćim druš­tvom, u hla­du “Ti­ne­la”, biv­šeg “Ta­li­ra”, raz­go­va­ram o no­vom tu­ris­tič­kom tren­du Du­brov­ni­ka.

Grob Ha­na So­la na Ba­nja­ma?

– Du­bro­vač­ke gospođe, kad vi­de sil­ne tu­re ko­je vo­de po gra­du, ka­žu idu “Tro­onje”. Ču­di­li su se svi kad je to po­če­lo, ali tek će sad bi­ti bum. Slje­de­ći Bo­žić pre­mi­je­ra je “Star Wars” ko­ji su sni­ma­ni ov­dje. A tek na lje­to 2018. oče­ku­je­mo na­va­lu. Za­sad se pri­ča vr­ti oko “Iga­ra pri­jes­to­lja”, ali “Star Wars” još nit­ko ni­je vi­dio – go­vo­re. I tu još pos­to­ji jed­na ca­ka. – Har­ri­son Ford glu­mi Ha­na So­la, a ne­ki su fa­no­vi, pre­ma snim­ka­ma do ko­jih su doš­li sa sni­ma­nja, a gdje su svi bi­li u cr­nom, za­klju­či­li ka­ko je taj lik iz “Star Wars” po­ko­pan upra­vo na Ba­nja­ma. Da mu je tu na na­šoj pla­ži grob. Bu­de li ta­ko, a vi­djet će­mo na fil­mu, Du­brov­nik će bi­ti me­ka za sve fa­no­ve “Star Wars” na svi­je­tu! Tek će ta­da bi­ti kr­ca­to... Druš­tvu se pri­klju­ču­je i do­ma­ći grad­ski vi­jeć­nik, ko­ji objaš­nja­va za­što je doš­lo do no­ve atrak­ci­je. – Znaš za­što Hol­lywo­od pri­je ni­je sni­mao fil­mo­ve u Hrvatskoj? Sni­ma­li su u Če­škoj, Slo­vač­koj..., ko­je su im vra­ća­le po­rez. A sad im je dr­ža­va omo­gu­ći­la da to mo­gu i ov­dje. I sad su na­va­li­li! I Le­onar­do Di Ca­prio sni­mat će ov­dje svog “Ro­bi­na Ho­oda”, a pri­ča se da bi i novi Ja­mes Bond mo­gao ima­ti Grad za ku­li­su. Iz in­dij­skog Bol­lywo­oda su već bi­li, svi­ma je lo­ka­ci­ja atrak­tiv­na jer je do­sad u film­skom smis­lu bi­la ne­isko­ri­šte­na – go­vo­re u “Ti­ne­lu”. Vra­ća­ju­ći se pre­ma La­pa­du, na Pi­la­ma sre­ćem Ame­ri­kan­ca. – Iz Ka­li­for­ni­je sam, došao sam sa­mo zbog “Igre pri­jes­to­lja”... – go­vo­ri uz­bu­đe­no. U sta­rom gra­du – bo­san­ski spe­ci­ja­li­te­ti. Na­išao sam baš ka­da je tre­ba­lo, ko­no­ba­ru je doš­la maj­ka iz Brč­kog. U Du­brov­ni­ku ra­di kao se­zo­nac, a maj­ka je doš­la vi­dje­ti si­na. Za ve­če­ru pi­ta krum­pi­ru­ša, a za­tim i spe­ci­ja­li­tet ku­će Taj Mahal. Hra­na je od­lič­na, a vri­je­di i po­pust za stal­ne gos­te.

“Ok­lop ima osam ki­lo­gra­ma, mač ki­lo­gram i pol. Ako mi je gla­va na sun­cu, ‘za­vri­jem’ za 30 se­kun­di”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.