An­ge­li­na op­tu­ži­la Bra­da za iz­da­ju i pre­va­ru s Anis­ton

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (sam)

Ame­rič­ki me­di­ji pro­tek­li su vi­kend po­nov­no po­kre­nu­li pri­ču o ra­zvo­du naj­poz­na­ti­jeg ce­le­brity pa­ra na svi­je­tu. Bi­jes­na An­ge­li­na Jo­lie je na­vod­no po­lu­dje­la kad je ču­la da je Brad Pitt po­no­vo us­pos­ta­vio kon­takt sa svo­jom biv­šom su­pru­gom Jen­ni­fer Anis­ton. Pitt je kon­tak­ti­rao s Jen­ni­fer na­kon što joj je pre­mi­nu­la maj­ka. Pi­tao ju je ka­ko se osje­ća, a An­ge­li­na je taj raz­go­vor shva­ti­la kao iz­da­ju i op­tu­ži­la je Bra­da za ne­vje­ru i za­bi­ja­nje no­ža u le­đa. Do­go­di­lo se to u vri­je­me ka­da je An­ge­li­ni di­jag­nos­ti­ci­ra­na ano­rek­si­ja i ka­da joj je te­ži­na pa­la na sa­mo 36 ki­lo­gra­ma. – Iz­dao si me, uni­štio si sve pla­no­ve za bu­duć­nost – vi­ka­la je na­vod­no An­ge­li­na na Bra­da, pi­šu ame­rič­ki ta­blo­idi.

An­ge­li­ni je Bra­do­va pr­va su­pru­ga Jen­ni­fer Anis­ton naj­o­mra­že­ni­ja na svi­je­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.