Kranj­čar: Oči­to u do­ma­ćoj li­gi mo­ra­mo igra­ti kao i u Eu­ro­pi

Ve­se­lim se der­bi­ju u Spli­tu zbog pra­ve at­mo­sfe­re - ve­li Ci­co

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Bra­ni­mir.bra­da­ric@ve­cer­nji.net

Di­na­mo se od po­čet­ka pos­ta­vio auto­ri­ta­tiv­no, od­mah se vi­dje­la raz­li­ka u kva­li­te­ti, Za­grep­ča­ni ni­su do­pus­ti­li iz­ne­na­đe­nje Bra­ni­mir Bra­da­rić Na­kon što je mom­čad Di­na­ma iz­bo­ri­la do­igra­va­nje kva­li­fi­ka­ci­ja za Li­gu pr­va­ka, igra­či Zlat­ka Kranj­ča­ra u Vin­kov­ce su doš­li s os­nov­nim ci­ljem is­pra­ti go­rak ukus iz utak­mi­ce sa Sla­ve­nom Be­lu­pom u ko­joj su uze­li sa­mo bod. Pri to­me, tre­ba­li su di­na­mov­ci vo­di­ti i ra­ču­na da se pre­vi­še ne is­tro­še uoči Haj­du­ka ili da se net­ko od ključ­nih igra­ča ne oz­li­je­di. Od pr­ve mi­nu­te mo­dri, ko­ji su u su­bo­tu no­si­li žu­te dre­so­ve, pos­ta­vi­li su se čvr­sto i auto­ra­tiv­no.

Ho­džić pro­ma­šio zi­ce­re

Ni­je Di­na­mo bri­lji­rao na te­re­nu, ali se jas­no vi­dje­la raz­li­ka u kva­li­te­ti. Za­grep­ča­ni su vr­lo br­zo pre­uze­li kon­tro­lu na te­re­nu ta­ko da je bi­lo sa­mo pi­ta­nje mi­nu­te ka­da će pas­ti pr­vi po­go­dak. To se i do­go­di­lo već u 18. mi­nu­ti ka­da je So­uda­ni, na­kon dva po­ku­ša­ja Ćo­ri­ća, smjes­tio jed­nu pri­zem­nu lop­tu u do­nji des­ni kut Mat­ko­vi­će­va go­la. Pi­ta­nje po­bjed­ni­ka bi­lo je ri­je­še­no u 41. mi­nu­ti ka­da je ka­pe­tan Ci­ba­li­je Fra­ne Vi­ta­ić, na­kon slo­bod­nog udar­ca ko­je­ga je iz­veo Ćo­rić, gla­vom zabio u svoj gol. Sve što se do­ga­đa­lo kas­ni­je bi­lo je sa­mo odra­đi­va­nje pos­la gos­ti­ju. Mo­dri su mo­gli i do uvjer­lji­vi­je po­bje­de, ali je Ho­džić u dva na­vra­ta, u si­tu­aci­ja­ma je­dan na je­dan s Mat­ko­vi­ćem po­čet­kom dru­go­ga po­lu­vre­me­na, non­ša­lant­no re­agi­rao i pro­pus­tio zi­ce­re. U 91. mi­nu­ti Rog je za­tre­sao vrat­ni­cu. – Za­do­vo­ljan sam utak­mi­com i ka­ko su joj pris­tu­pi­li mo­ji igra­či. Pri­hva­ti­li su mo­ju re­to­ri­ku da Hr­vat­sku li­gu tre­ba po­šti­va­ti kao eu­rop­ske utak­mi­ce. Bi­lo je pu­no bo­lje ne­go pro­tiv Sla­ve­na Be­lu­pa. Me­đu­tim, mo­že­mo bo­lje i vje­ru­jem da će i bi­ti bo­lje – re­kao je na­kon utak­mi­ce Zlat­ko Kranj­čar. Os­vr­nuo se i na der­bi s Haj­du­kom ko­ji se igra u sri­je­du. Ka­že da mu se po­seb­no ve­se­li jer je u Spli­tu uvi­jek pra­vo no­go­met­no oz­ra­čje.

MAR­KO MRKONJIĆ/PIXSELL

Lu­ka Mi­jo­ko­vić (Ci­ba­lia) i Bo­jan Kne­že­vić (Di­na­mo)

MAR­KO MRKONJIĆ/PIXSELL

Mar­ko Rog opet je pu­no ra­dio za Di­na­mo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.