Za 100 do­la­ra u Ri­ju do­bi­je­te no­će­nje, wel­l­ness, ali i že­nu!

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Mr­vec

Sva­ko zlo za ne­ko do­bro. Da me avi­okom­pa­ni­ja Swi­ssa­ir u pe­tak uju­tro ni­je zez­nu­la pro­da­jom vi­še ka­ra­ta ne­go što avi­on ima sje­da­la, ne bih na kas­ni­jem po­pod­nev­nom le­tu u Pa­riz upoz­nao fran­cu­skog od­vjet­ni­ka Gre­goryja. I ne bih do­bio ne­ke in­for­ma­ci­je ve­za­ne uz Rio ko­ji mi je bio odre­di­šte. Sa­mo što sam po­gre­škom ina­če pri­lič­no pe­dant­nih Švi­ca­ra­ca došao u Rio 12 sa­ti kas­ni­je. Gre­gory se baš vra­ćao s lje­to­va­nja, bio je na Hva­ru i re­kao mi je da mu je bi­lo od­lič­no. Ka­da sam mu ka­zao da idem u Rio, ni­je mu pu­no tre­ba­lo da se ras­pri­ča. – Bio sam u Ri­ju na no­go­met­nom SP-u 2014. go­di­ne. Išao sam na utak­mi­cu u sku­pi­ni Ek­va­dor – Fran­cu­ska na Ma­ra­ca­ni, a imao sam i ulaz­ni­cu za če­t­vr­t­fi­na­le. Sre­ća da je Fran­cu­ska proš­la, no na tu utak­mi­cu za­ma­lo ni­sam došao – pri­ča Gre­gory. Pri­je bi­lo kak­vo­ga mo­ga pi­ta­nja, iz­ne­na­dio me pro­tu­pi­ta­njem: – A gdje od­sje­da­te u Ri­ju? – U no­vi­nar­skom se­lu – od­go­vo­rio sam mu. Ta­da još ni­sam znao da ću bi­ti u so­bi u ko­ju bi je­dva sta­li i Pixie i Dixie, mi­še­vi iz po­pu­lar­nog cr­ti­ća, a ka­mo­li moj ko­le­ga i ja. – Šte­ta, mo­gao bih vam pre­po­ru­či­ti je­dan do­bar ho­tel. Bli­zu Co­pa­ca­ba­ne, u jed­noj od ma­lih uli­či­ca. Te­ško se mo­že pro­na­ći, a opet, svi pu­to­vi vo­de ta­mo. No­će­nje sto­ji 100 do­la­ra, u ci­je­nu je uklju­čen pun pan­si­on, ko­ri­šte­nje vanj­skog ba­ze­na, SPA wel­l­ness i ono što je naj­bo­lje za tu ci­je­nu – uklju­če­ne su i že­ne – re­kao je. Da je go­vo­rio na fran­cu­skom, a ne na en­gle­skom, mo­žda ga ne bih do­bro ra­zu­mio, ali žen­ske za ci­je­lu noć, i još ba­da­va! Ne vje­ru­jem. – Da, ži­va is­ti­na. Gaz­da ho­te­la ima dva­de­se­tak “za­pos­le­ni­ca”. Sva­ku ve­čer mo­že­te bi­ti s dru­gom. Ta­ko sam se za­igrao da go­to­vo ni­sam oti­šao na če­t­vr­t­fi­na­le. A dje­voj­ke si­gur­no od gaz­de do­bi­va­ju ne­ki pos­to­tak, a i kli­jen­ti im ne­što os­ta­ve. Na kra­ju je svi­ma do­bro. A naj­bo­lje je od sve­ga što i u sa­unu mo­že­te po­ves­ti dje­voj­ku ko­ja je taj tre­nu­tak slo­bod­na. Svi se li­je­po za­bav­lja­ju, kao u Big Brot­he­ru. Baš raz­miš­ljam da po­nov­no odem ta­mo na de­se­tak da­na – odu­šev­lje­no je pri­čao Fran­cuz. Ime ho­te­la ne­će­mo na­pi­sa­ti da ne bi net­ko od na­ših on­dje slu­čaj­no za­lu­tao. Ne­go, Gre­gory, za­što Hvar i Hr­vat­ska, a ne po­nov­no Rio? – Pa ni­je sve u cu­ra­ma. Ima ne­što i u pri­rod­nim lje­po­ta­ma, a Hvar je ču­do, a tek Pak­lin­ski oto­ci i Pal­mi­ža­na. Sve ima svo­je ča­ri. – Do­bro, da pri­je­đe­mo na oz­bilj­ni­je te­me, zar ni­je u Ri­ju opas­no no­ću? – Pus­te pri­če. U gra­du, u cen­tru, ta­mo gdje su ka­fi­ći i res­to­ra­ni ne­ma bo­jaz­ni. Na­rav­no, ode­te li u ne­ki za­ba­če­ni, mrač­ni dio, on­da je to zbo­gom za­uvi­jek. Lju­di on­dje spa­va­ju u kar­ton­skim ku­ti­ja­ma i za je­dan obič­ni zlat­ni vjen­ča­ni pr­sten ode vam gla­va – ka­že Gre­gory. Sre­ća pa sam pr­sten os­ta­vio do­ma. Uz do­pu­šte­nje dra­ge. – I još je­dan sa­vjet. Si­gur­no će­te ići na iz­let, Gla­va še­će­ra ili Isu­sov kip. Sa­vje­tu­jem vam da oba­vez­no ulaz­ni­ce za te iz­le­te ku­pi­te od lo­ka­la­ca na Co­pa­ca­ba­ni. Pre­poz­nat će­te ih jer ima­ju ma­la vo­zi­la u ko­ja sta­ne 10-12 lju­di. Za tri­put ma­nju ci­je­nu do­bit će­te pri­je­voz ta­mo i na­trag, ulaz­ni­cu za ži­ča­ru i još po­ne­što. Jer, ne­ki će vas pre­va­ri­ti i za is­ti no­vac na­pla­ti­ti vam sa­mo vož­nju, a os­ta­le ulaz­ni­ce ne­će­te do­bi­ti – re­kao je Gre­gory. Ku­pa­nje na Co­pa­ca­ba­ni ili Ipa­ne­mi? – Nu­la bo­do­va. Baš ta­ko. Fran­cu­ska ri­vi­je­ra je de­set pu­ta bo­lja i ljep­ša – re­kao je. – Znam, bio sam ne­ko­li­ko pu­ta u Men­to­nu – ka­žem mu. – O, grad li­mu­na. Znam. Ali ni­kad ni­sam bio da­lje od Mon­te Car­la. Ni­je bi­lo po­tre­be. – Da i ta­mo ne­ma ka­kav sli­čan ho­tel kao u Ri­ju? – Ne­ma, ali ima pu­no ka­si­na. Što mo­gu, vo­lim koc­ku i že­ne – za­klju­čio je Gre­gory.

Spo­me­nu­ti ho­tel u Ri­ju ima 20 “za­pos­le­ni­ca”, a sva­ku ve­čer mo­že­te se za­bav­lja­ti s dru­gom U Rio sam išao zbog že­na, na Hvar zbog pri­rod­nih lje­po­ta, re­kao nam je fran­cu­ski od­vjet­nik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.