Po­re­zi, od­bi­tak i do­pri­no­si kao ključ­ne stav­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Sni­ža­va­nje sto­pe po­re­za na do­bit

HDZ pla­ni­ra sma­nji­ti po­rez na do­bit sa sa­daš­njih 20% na 18%. Tu sto­pu za ma­le i sred­nje tvrt­ke sma­njit će i na još ni­ži pos­to­tak

Osob­ni od­bi­tak na 3700 ku­na

Osob­ni od­bi­tak po­ve­ća­va s 2600 na 3700 ku­na, što je mje­ra ko­jom će do­ći do tre­nu­tač­nog po­ras­ta pri­ma­nja za­pos­le­ni­ka

Gra­ni­ca ula­ska u krug PDV-a

Što se pos­lo­va­nja ma­njih i sred­njih gos­po­dar­stve­ni­ka ti­če, nji­ma će se po­mak­nu­ti gra­ni­ca ula­ska u krug PDV-a na 300.000 kn pri­ho­da

Gaz­da 5 go­di­na ne plaća do­pri­nos

Pos­lo­da­vac, za­pos­li li mla­de za­pos­le­ni­ke (do 30 go­di­na sta­ros­ti), ne plaća za njih do­pri­no­se dr­ža­vi u raz­dob­lju od 5 go­di­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.