1,431.214

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

proš­lo kroz šest hr­vat­skih zrač­nih lu­ka – Du­brov­nik, Split, Za­dar, Pu­la, Za­greb i Osijek. Zrač­na lu­ka Ri­je­ka ni­je dos­ta­vi­la po­dat­ke, ali se pro­cje­nju­je da je taj aero­drom u sr­p­nju op­s­lu­žio oko 35.000 put­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.