mi­li­ju­na PUT­NI­KA

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

oče­ku­je se da će se­dam hr­vat­skih zrač­nih lu­ka op­s­lu­ži­ti u ci­je­loj 2016., što je oko 500.000 put­ni­ka vi­še ne­go proš­le go­di­ne. Split će pr­vi put pro­bi­ti gra­ni­cu od dva mi­li­ju­na put­ni­ka, Du­brov­nik će se oz­bilj­no pri­bli­ži­ti toj gra­ni­ci, dok Za­greb ide pre­ma tri mi­li­ju­na put­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.