Na br­zin­skim utr­ka­ma 34 mu­ške i tri žen­ske eki­pe

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (dš)

OPUZEN Pri­pre­me za 19. ne­re­tvan­ski ma­ra­ton la­đa, ko­ji će se odr­ža­ti u su­bo­tu 13. ko­lo­vo­za, u pu­nom su je­ku. Opuzen je prek­si­noć bio do­ma­ćin ta­ko­đer atrak­tiv­nih utr­ka za start­ne po­zi­ci­je na ma­ra­to­nu. Za što bo­lju po­zi­ci­ju nad­me­ta­le su se 34 mu­ške i tri žen­ske eki­pe. Te br­zin­ske utr­ke odr­ža­va­ju se na ri­je­ci Ma­loj Ne­re­tvi iz­me­đu mos­ta i bra­ne, go­to­vo u sre­di­štu Opu­ze­na. Odvi­ja­ju se na sta­zi du­lji­ne oko 120 me­ta­ra s okre­tom oko bo­ve i po­vrat­kom na­trag na mjes­to gdje se star­ta­lo pod mos­tom. Vri­je­me se mje­ri po­mo­ću la­se­ra, a o pla­sma­nu eki­pa od­lu­ču­ju i sto­tin­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.