Su­rad­nja sa sta­nov­ni­ci­ma u uz­go­ju svi­nja

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 -

U 14 na­se­lja na po­dru­čju par­ka pri­ro­de ži­vi oko 4500 sta­nov­ni­ka ko­je upra­va par­ka že­li čim vi­še uklju­či­ti u ak­tiv­nos­ti. Je­dan od pro­je­ka­ta od ko­jeg se pu­no oče­ku­je je tri mi­li­ju­na ku­na vri­je­dan pro­jekt za­šti­te autoh­to­ne tu­ro­polj­ske svi­nje. – Mi bi­smo na­ba­vi­li ma­tič­no sta­do, da­li ih sta­nov­ni­ci­ma ko­ji bi ih hra­ni­li, a mi bi­smo ih na kra­ju ot­kup­lji­va­li od njih i pre­ra­đi­va­li u pro­izvo­de ko­je bi­smo pro­da­va­li tu­ris­ti­ma. Ti­me bi­smo na­pra­vi­li ko­rist za mje­šta­ne, a plan je da slič­no na­pra­vi­mo i s po­sav­skom gu­skom i go­ve­dom po­dol­cem – ka­zu­je nam Ivor Sta­ni­vu­ko­vić. Na­da­ju se ta­ko i za­dr­ža­ti, a mo­žda i pri­vu­ći no­ve sta­nov­ni­ke u Lonj­sko po­lje jer pos­to­ji mno­go praz­nih ku­ća u ko­ji­ma nit­ko ne ži­vi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.