De­ba­ta Mi­la­no­vić – Plen­ko­vić u pe­tak u 20 sa­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (pmž)

Do de­ba­te iz­me­đu pred­sjed­ni­ka SDP-a Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća i pred­sjed­ni­ka HDZ-a An­dre­ja Plen­ko­vi­ća ipak će do­ći. Na­kon što je SDP po­t­vr­dio HRT-u da pris­ta­ju na de­ba­tu, is­to je uči­nio ju­čer i HDZ iz ko­jeg su po­ru­či­li ka­ko su upra­vo oni i po­zva­li pr­vi na de­ba­tu. Dvo­ji­ca li­de­ra su­očit će se u jav­noj de­ba­ti u pe­tak 12. ko­lo­vo­za u 20 sa­ti na HRT-u, a nji­ho­vo su­če­lja­va­nje vo­dit će Mis­lav To­go­nal. Na HRT-u su pred­lo­ži­li i ne­ko­li­ko te­mat­skih blo­ko­va po­put gos­po­dar­stva, unu­tar­nje po­li­ti­ke, zdrav­s­tva, obra­zo­va­nja, vanj­ske po­li­ti­ke, ali i svje­to­na­zor­skih pi­ta­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.