Per­ko­vi­će­vi od­vjet­ni­ci služ­be­no naj­a­vi­li žal­bu na pre­su­du

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

Obra­na Jo­si­pa Per­ko­vi­ća i služ­be­no je naj­a­vi­la žal­bu na od­lu­ku su­da u Mün­c­he­nu ko­jom su Per­ko­vić i Zdrav­ko Mus­tač osu­đe­ni na do­ži­vot­nu za­tvor­sku kaz­nu zbog uboj­stva hr­vat­skog emi­gran­ta Stje­pa­na Đu­re­ko­vi­ća. “Ko­le­ga Ric­hard Beyer u pe­tak je služ­be­no su­du u Mün­c­he­nu naj­a­vio ula­ga­nje žal­be pri Vr­hov­nom sa­vez­nom su­du ka­da bu­de dos­tav­ljen tekst pre­su­de“, re­kao je Hi­ni Per­ko­vi­ćev od­vjet­nik Anto No­bi­lo. Do­dao je da bi do sa­mog ula­ga­nja žal­be mo­glo pro­ći ne­ko­li­ko mje­se­ci ko­li­ko tre­ba za sas­tav­lja­ne pi­sme­nog obraz­lo­že­nja pre­su­de i nje­zin pri­je­vod na hr­vat­ski. “Ra­ču­nam da bi to mo­glo bi­ti neg­dje u pro­sin­cu”, re­kao je No­bi­lo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.