Re­pu­bli­kan­ci pro­tiv Trum­pa ša­lju dru­gog kan­di­da­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (am)

Sma­nje­nje kor­po­ra­tiv­nog po­re­za s 35 na 15 pos­to,ni­ži po­re­zi na do­ho­dak i bo­ga­ti­ma i si­ro­maš­ni­ma, znat­no po­ve­ća­nje ca­ri­na za uvoz­nu ro­bu iz Ki­ne, Mek­si­ka..., glav­ne su smjer­ni­ce eko­nom­skog pro­gra­ma Do­nal­da Trum­pa, re­pu­bli­kan­skog kan­di­da­ta na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma, koji je si­noć pred­sta­vio me­na­dže­ri­ma u De­tro­itu. Jed­na od bit­ni­jih stav­ki u Trum­po­vu eko­nom­skom pro­gra­mu je i po­rez­no ras­te­re­će­nje za obi­te­lji s dje­com. Ako se ove naj­a­ve os­tva­re, to bi iz­a­zva­lo po­rez­ni ma­njak od bi­li­jun (ti­su­ću mi­li­jar­di) do­la­ra. – To bi bio ma­sakr ame­rič­kog pro­ra­ču­na – upo­zo­ra­va eko­no­mist Peter Mo­ri­ci. Trump je pred­sta­vio i svoj gos­po­dar­ski tim koji či­ne fi­nan­ci­ja­ši i me­na­dže­ri s tr­ži­šta ne­kret­ni­na. – To su eko­nom­ski ano­ni­mu­si. Ri­ječ je o hr­pi Trum­po­vih paj­da­ša, a ne o res­pek­ta­bil­nim struč­nja­ci­ma – ko­men­ti­rao je Mo­ri­ci. Ame­rič­ki me­di­ji ju­čer su obja­vi­li da će re­pu­bli­kan­ci ne­za­do­volj­ni Trum­pom na iz­bo­re pos­la­ti i dru­gog kan­di­da­ta – Evan McMul­lin nas­tu­pit će kao ne­za­vis­ni kan­di­dat, ali će do­bi­ti po­dr­šku Re­pu­bli­kan­ske stran­ke.

Evan McMul­lin nas­tu­pa kao ne­za­vis­ni, ali će do­bi­ti po­dr­šku stran­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.