Ope­ra­tiv­na do­bit Al­li­an­za u dru­gom kvar­ta­lu 17% ni­ža

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (vwm)

Al­li­anz je u dru­gom kvar­ta­lu os­tva­rio 2,4 ml­rd. eura ope­ra­tiv­ne do­bi­ti, što je pad od 17,2 pos­to u od­no­su na is­to raz­dob­lje la­ni. Iz gru­pa­ci­je objaš­nja­va­ju da je to re­zul­tat is­pla­će­nih šte­ta zbog pri­rod­nih ka­tas­tro­fa. Ukup­ni pri­ho­di ni­ži su im 2,5 pos­to i iz­no­se 29,4 ml­rd. eura, dok je vri­jed­nost no­vo­s­klop­lje­nih ugo­vo­ra u ži­vot­nim i zdrav­s­tve­nim osi­gu­ra­nji­ma ras­la 62,2 pos­to. Ne­to do­bit ni­ža je čak 46 pos­to i iz­no­si 1,1 ml­rd. eura, u što je uklju­čen utje­caj oče­ki­va­ne pro­da­je biz­ni­sa u Juž­noj Ko­re­ji, no tvrt­ka u 2016. ka­ni pos­ti­ći ope­ra­tiv­nu do­bit od pri­bliž­no 10,5 ml­rd. eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.