Ma­rio Boš­njak je stu­dent PMF-a i tri je go­di­ne uz Ra­da­no­vi­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Ma­rio Boš­njak, 28-go­diš­njak iz Hr­va­ca, Ra­da­no­vi­ćev je momak i to već tri go­di­ne za­re­dom. Pri­je nje­ga Ra­da­no­vi­ćev momak bio je nje­gov otac Ante Boš­njak. – Ka­da ga je on naslijedio, Marija sam od­mah uzeo se­bi i do­bro sam uči­nio. Od­li­čan je! – ka­že Ti­no Ra­da­no­vić. Ma­rio Boš­njak stu­dent je ma­te­ma­ti­ke na Pri­ro­dos­lov­no­ma­te­ma­tič­kom fa­kul­te­tu u Zagrebu, a kao na­gra­du za po­bje­du Boš­njak je do­bio, suk­lad­no pra­vi­li­ma, sre­br­nu pla­ke­tu Al­ke, sre­br­ni pr­sten s hr­vat­skim gr­bom i ja­ta­gan.

Ma­rio Boš­njak (li­je­vo), je od­li­čan momak, ka­že Ti­no

Konj Der­by ovjen­čan po­bje­dom od­la­zi u zas­lu­že­nu mi­ro­vi­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.