Zbog pris­lu­ški­va­nja po­li­tič­kih pro­tiv­ni­ka pod­nio os­tav­ku

Na­ru­ku mu ni­je iš­la ni ve­li­ka naf­t­na kriza ko­ja je gos­po­dar­stvo do­dat­no gur­nu­lo u re­ce­si­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Baš ka­ko je naj­a­vio u te­le­vi­zij­skom obra­ća­nju na­ci­ji, Ric­hard Nixon je na da­naš­nji dan 1974. go­di­ne pod­nio os­tav­ku na mjes­to pred­sjed­ni­ka SAD-a. Is­to­ga je da­na pot­pred­sjed­nik Ge­rald Ford po­lo­žio pri­se­gu i pos­tao 38. pred­sjed­nik SAD-a. Nixo­no­va os­tav­ka bi­la je po­s­lje­di­ca afe­re Wa­ter­ga­te u ko­joj su pris­lu­ški­va­ni čla­no­vi su­par­nič­ke, De­mo­krat­ske stran­ke. Na­ru­ku mu ni­je iš­la ni ve­li­ka naf­t­na kriza zbog ko­je je gos­po­dar­stvo uš­lo u re­ce­si­ju. Osim po afe­ri, Nixon je poz­nat i po to­me da mu je je­di­nom u ame­rič­koj po­vi­jes­ti poš­lo za ru­kom dva­put bi­ti iz­a­bran za pot­pred­sjed­ni­ka i dva­put za pred­sjed­ni­ka. Naj­vi­še ga se ipak pam­ti po to­me što je bio pr­vi i do­sad je­di­ni pred­sjed­nik SAD-a koji je od­stu­pio s duž­nos­ti.

Nixon je je­di­ni dva­put bio bi­ran za pot­pred­sjed­ni­ka i pred­sjed­ni­ka SAD-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.