-

Vecernji list - Hrvatska - - Turisticka Patrola -

SA­DR­ŽAJ – Res­to­ran, pla­ža, sun­ce, mo­re. Ku­ća Vla­he Bu­kov­ca, Ma­uzo­lej obi­te­lji Ra­čić... U jed­nom ili dva da­na u Cav­ta­tu obi­đe­te sve što tre­ba vi­dje­ti. Ali, ma­li je grad. Pri­ča se ipak sve­de na od­la­ske u Du­brov­nik. Sta­ri­ji u raz­gle­da­va­nje, a mla­di u noć­ni pro­vod.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.