KA­TAS­TRO­FA DA­NA

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

1976. Ura­gan Bel­le pre­šao je pre­ko Ba­ha­ma i kre­nuo pre­ma SAD-u br­zi­nom od 180 km na sat. Uz oba­lu Sje­ver­ne Ka­ro­li­ne iz­a­zvao je po­pla­ve i odro­ne, u Atlan­tic Cityju po­raz­bi­jao pro­zo­re koc­kar­ni­ca, a u Con­nec­ti­cu­tu uni­štio plan­ta­že ja­bu­ka. Bel­le je nas­ta­vi­la či­ni­ti ne­vo­lje sve dok se ni­je pre­tvo­ri­la u po­vje­ta­rac, os­ta­viv­ši iza se­be 12 mr­tvih i 24 mi­li­ju­na do­la­ra še­te­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.