Na­tak­nu­ta pri­ro­da u se­lu Mo­lu­nat i pla­že naj­ljep­še na Ja­dra­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Turisticka Patrola -

Ma­uzo­lej obi­te­lji Ra­čić Gra­đen od brač­kog ka­me­na, dje­lo je ve­li­kog ki­pa­ra Iva­na Me­š­tro­vi­ća, a na­la­zi se na grob­lju sv. Ro­ka u Cav­ta­tu. U nje­mu su po­ko­pa­ni čla­no­vi cav­tat­ske bro­dov­las­nič­ke obi­te­lji Ra­čić. Ku­ća Bu­ko­vac Rod­na ku­ća, da­nas mu­zej Vla­he Bu­kov­ca, po­seb­na je po to­me što je unu­traš­nje zi­do­ve os­li­kao mla­di sli­kar Bu­ko­vac. Zbir­ka Bal­ta­za­ra Bo­gi­ši­ća Dje­lu­je u sas­ta­vu Hr­vat­ske aka­de­mi­je zna­nos­ti i umjet­nos­ti, a po­sje­du­je 35 ti­su­ća pred­me­ta, od knji­ga, nu­miz­ma­tič­ke ko­lek­ci­je, fo­to­gra­fi­ja, ru­ko­pi­sa... Za­vi­čaj­ni mu­zej Ko­na­va­la Os­no­van je 1974. ka­ko bi go­vo­rio o ži­vo­tu i po­vi­jes­ti ju­ga Hr­vat­ske, ali je za Do­mo­vin­skog ra­ta spa­ljen do te­me­lja. Ob­nov­ljen je 2007. pok­lo­ni­ma do­mi­cil­nog sta­nov­niš­tva Ko­na­va­la.

Mo­lu­nat Ri­bar­sko mjes­to na sa­mom ju­gu Hr­vat­ske, 40 ki­lo­me­ta­ra od Du­brov­ni­ka, poz­na­to po ne­tak­nu­toj pri­ro­di.

Pla­že u Žu­pi du­bro­vač­koj Me­đu naj­ljep­ši­ma su na Ja­dra­nu: od Ku­pa­ra, pre­ko Sre­bre­nog, Mli­na...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.