Da mi je ov­dje ta­ko lo­še, od­se­lio bih se u Sr­bi­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Snje­ža­na Bi­čak snje­za­na.bi­cak@ve­cer­nji.net KAR­LO­VAC

Slo­bo­dan Ma­lić, 37-go­diš­nji Sr­bin ko­ji ži­vi u Bu­dač­koj Ri­je­ci ne­da­le­ko od Kar­lov­ca, a ko­ji je za sr­p­ski Blic svje­do­čio o ži­vo­tu Sr­ba u Hr­vat­skoj, tvr­di da su nje­go­ve iz­ja­ve iz­va­đe­ne iz kon­tek­s­ta. Ka­ko pre­no­si sr­p­ski me­dij, Ma­lić je ka­zao “da se zad­njih dva­de­set go­di­na u Hr­vat­skoj osje­ća is­to – ni­ka­ko, te da se u zad­njih ne­ko­li­ko go­di­na po­ja­vio na­ci­ona­li­zam i šo­vi­ni­zam. Sma­tra, tvr­di Blic, i da će se od­no­si Hr­va­ta pre­ma Sr­bi­ma pro­mi­je­ni­ti za mo­žda sto­ti­nu go­di­na, ali da se on ne skri­va i jav­no iz­no­si da na­vi­ja za Cr­ve­nu zvez­du i da slu­ša “Čor­bu”. – Ma po tom je član­ku is­pa­lo da se osje­ćam ni­ka­ko i da mi je u Hr­vat­skoj lo­še svih 365 da­na u go­di­nu, a to ni­je is­ti­na. Pi­ta­nje ta­moš­nje no­vi­nar­ke od­no­si­lo se na da­ne oko Olu­je. Pa da mi je ci­je­lu go­di­nu lo­še u Hr­vat­skoj, već bih se is­e­lio u Sr­bi­ju. Is­ti­na je da se osje­ćam ma­lo ne­la­god­no u tim da­ni­ma ka­da Hrvatska sla­vi Olu­ju, a ja se pri­sje­ćam što smo mi sve proš­li. Ni­smo su­dje­lo­va­li u ra­tu, ali proš­li smo sva­šta. No, to je osje­ćaj sa­mo tih da­na. Ina­če ne­mam ni­kak­vih pro­ble­ma, ni ja ni it­ko dru­gi. Od 2001., od ka­da se obi­telj vra­ti­la u Bu­dač­ku Ri­je­ku, ne­mam ni­kak­vih pro­ble­ma. Imam pri­ja­te­lja Hr­va­ta, Sr­ba, Mus­li­ma­na, Al­ba­na­ca i svi ži­vi­mo za­jed­no, ima­mo is­te pro­ble­me, za­jed­no iz­la­zi­mo... No, svi­ma bi bi­lo bo­lje da ima vi­še rad­nih mjes­ta, to je svi­ma pro­blem – ka­že Slo­bo­dan. Do­da­je i da ni­je osje­tio pro­ble­me kod za­poš­lja­va­nja kao pri­pad­nik na­ci­onal­ne ma­nji­ne. – Mo­ja je de­vi­za da će svat­ko tko ho­će ra­di­ti na­ći po­sao. Bio sam za­pos­len u Kar­lov­cu 11 go­di­na, a ka­da sam do­bio otkaz, na­šao sam no­vi po­sao na po­dru­čju Ri­je­ke. Ta­mo se, is­ti­na, i ne­ke na­ci­onal­ne tr­za­vi­ce ma­nje osje­ća­ju, ali to je ve­ća sre­di­na. Ina­če, svi mo­ji pri­ja­te­lji, bez ob­zi­ra na na­ci­onal­nost zna­ju da na­vi­jam za Cr­ve­nu zvez­du od ro­đe­nja i da idem na nji­ho­ve utak­mi­ce, i ne­ma tu pro­ble­ma. I na kon­cer­te Bo­re Đor­đe­vi­ća idem u Slo­ve­ni­ju s pri­ja­te­lji­ma iz Va­ra­ždi­na, Ča­kov­ca, Za­gre­ba – ka­že Slo­bo­dan uz smi­jeh.

Slo­bo­dan Ma­lić od­go­va­ra Vu­či­ću

Slo­bo­dan (des­no) s Bo­rom Đor­đe­vi­ćem, na či­je kon­cer­te ide u Slo­ve­ni­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.