Je li mo­gu­ća ko­ali­ci­ja SDP – HDZ?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ne mo­gu za­mis­li­ti da te dvi­je stran­ke za­jed­no vo­de dr­ža­vu ka­da jav­no is­ka­zu­ju dru­ga­či­je sta­vo­ve i ide­je. Ne, jer je s obje stra­ne pre­vi­še ta­šti­ne. Prem­da, bi­lo bi po­želj­no da se i to do­go­di jed­no­ga da­na. Tko kod o to­me govori, mis­lim da ni­je re­alan i da je to tre­nu­tač­no u Hr­vat­skoj ne­mo­gu­će i nes­po­ji­vo. Da se pi­ta Mi­la­no­vi­ća i Plen­ko­vi­ća, ko­ali­ci­ja bi se i mo­gla do­go­di­ti, no pre­vi­še je tu stru­ja, po­seb­no u HDZ-u.

MLADEN KESER umi­rov­lje­nik

NI­KO­LA BOLJKOVAC umi­rov­lje­nik

ŽELJ­KO MARKOVIĆ vo­do­ins­ta­la­ter

IVAN MALNAR umi­rov­lje­nik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.