Ban­dić: Bri­ju­ni će bi­ti Mon­te Car­lo

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (bbr)

Pre­diz­bor­ni ko­ali­cij­ski spo­ra­zum u Vu­ko­va­ru su ju­čer pot­pi­sa­li Mi­lan Ban­dić, Ra­di­mir Ča­čić, Lju­bo Jur­čić, Ju­ri­ca Šo­ić i Mi­li­voj Špi­ka „Ko­ali­ci­ja za pre­mi­je­ra“na­ziv je ko­ali­ci­je ko­ju či­ne stran­ke Ban­dić Mi­lan 365 – Stran­ka ra­da i so­li­dar­nos­ti, Na­rod­na stran­ka: Re­for­mis­ti, No­vi val - Stran­ka ra­zvo­ja, HSS Stje­pan Ra­dić i Blok Umi­rov­lje­ni­ci za­jed­no. Nji­ho­vi pred­sjed­ni­ci, Mi­lan Ban­dić, Ra­di­mir Ča­čić, Lju­bo Jur­čić, Ju­ri­ca Šo­ić i Mi­li­voj Špi­ka, pot­pi­sa­li su ju­čer u Vu­ko­va­ru ko­ali­cij­ski spo­ra­zum uoči par­la­men­tar­nih iz­bo­ra. – Ovo je ko­ali­ci­ja zna­nja, is­kus­tva, spo­sob­nos­ti, ra­da, so­li­dar­nos­ti, za­jed­niš­tva, od­luč­nos­ti… Ne­ka gra­đa­ni 11. ruj­na, ako že­le ži­vje­ti kao Za­grep­ča­ni, gla­sa­ju za se­be, za bo­lji ži­vot. Ako su za eks­pe­ri­men­te, on­da ne­ka gla­sa­ju za one ko­ji su ih do­ve­li do pro­sjač­kog šta­pa – re­kao je Ban­dić. Naj­a­vio je i da će pr­va sjed­ni­ca no­ve Vla­de, ko­joj bi on bio na če­lu, bi­ti u Vu­ko­va­ru. Dru­ga bi bi­la u Kni­nu, a tre­ća na Bri­ju­ni­ma, od ko­jih že­le na­pra­vi­ti no­vi Mon­te Car­lo. No­va ko­ali­ci­ja sprem­na je nakon iz­bo­ra su­ra­đi­va­ti sa svi­ma ko­ji že­le do­bro Hr­vat­skoj. Nes­po­ra­zu­me sa Sr­bi­jom ri­je­ši­li bi is­kre­nim raz­go­vo­ri­ma, ka­že Ban­dić. Na pi­ta­nje sma­tra li da bi tre­bao bi­ti i na su­če­lja­va­nju Mi­la­no­vi­ća i Plen­ko­vi­ća, Ban­dić je re­kao: – Su­če­lja­va­ti se s tom dvo­ji­com je gu­bi­tak vre­me­na. Paž­nju je Ban­dić pri­vu­kao i be­džom ko­ji je pre­kju­čer no­sio na re­ve­ru. Na nje­mu je pi­sa­lo “I am a Mo­nu­ment” (Ja sam spo­me­nik). Bedž je, ka­že, do­bio od rav­na­te­lji­ce Me­mo­ri­jal­nog cen­tra Ja­se­no­vac.

SIMBOLIČNO Vo­ze­ći se tra­mva­jem broj 7 kan­di­da­ti HNS-a na lis­ta­ma Na­rod­ne ko­ali­ci­je po­ve­za­li VI. i VII. iz­bor­nu je­di­ni­cu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.