Akcija mla­dih u ko­ali­ci­ji Ži­vo­ga zi­da naj­av­lju­je bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Hi­na ZA­GREB

An­te Ru­be­ša ko­ji će vo­di­ti ko­ali­cij­sku lis­tu u 9. iz­bor­noj je­di­ni­ci po­ru­čio je da im uzo­ri ni­su ni Ti­to ni Pa­ve­lić, već Ma­ti­ja Gu­bec Stran­ka Akcija mla­dih pri­klju­či­la se u uto­rak ko­ali­ci­ji Ži­vog zi­da, Uvi­jek fran­ke­ri i Pro­mi­je­ni­mo Hr­vat­sku, a pred­sjed­nik Ži­vog zi­da Ivan Vi­li­bor Sin­čić u uto­rak je naj­a­vio dalj­nje ši­re­nje ko­ali­ci­je, sprem­ne pri­hva­ti­ti sve ko­ji­ma je dos­ta dvos­tra­nač­ke dik­ta­tu­re HDZ-a i SDP-a. – Iz­bo­ri 11. ruj­na bit će svo­je­vr­stan test in­te­li­gen­ci­je za hr­vat­ske gra­đa­ne jer će pokazati ko­li­ko su spo­sob­ni uči­ti iz is­kus­tva ko­je je po­ka­za­lo što nam mo­gu pru­ži­ti stran­ke ko­je su dosad vla­da­le zem­ljom. Re­zul­tat nji­ho­ve vlas­ti ko­rup­ci­ja je na svim ra­zi­na­ma – is­tak­nuo je pred­sjed­nik Ak­ci­je mla­dih Vje­kos­lav Ru­be­ša naj­a­viv­ši bor­bu pro­tiv kri­mi­na­la, ko­rup­ci­je i ne­po­tiz­ma, za­us­tav­lja­nje od­la­ska mla­dih iz Hr­vat­ske i bor­bu za sva­ko rad­no mjes­to. Akcija mla­dih, ko­ja ima 2800 čla­no­va, iz­a­ći će na ru­jan­ske iz­bo­re u svim iz­bor­nim je­di­ni­ca­ma na na­ci­onal­noj ra­zi­ni, a do­pred­sjed­nik stran­ke An­te Ru­be­ša no­sit će lis­tu u de­ve­toj iz­bor­noj je­di­ni­ci. – Ži­vi zid je­di­na je po­li­tič­ka op­ci­ja ko­ja u ovom tre­nut­ku mo­že oku­pi­ti lju­de, svjes­ne ko­li­ko su dvi­je naj­ve­će stran­ke i nji­ho­ve ko­ali­ci­je dosad na­pra­vi­le šte­te hr­vat­skom na­ro­du. One su dvi­je stra­ne is­tog nov­či­ća, a Ži­vi zid oku­pio je je­di­nu po­li­tič­ku op­ci­ju ko­ja mo­že do­ni­je­ti pro­mje­nu – po­ru­čio je pred­sjed­nik Ak­ci­je mla­dih. An­te Ru­be­ša ko­ji će vo­di­ti ko­ali­cij­sku lis­tu u 9. iz­bor­noj je­di­ni­ci po­ru­čio je da im uzo­ri ni­su ni Ti­to ni Pa­ve­lić, već Ma­ti­ja Gu­bec, za ko­je­ga je re­kao da je je­di­ni bio po­ku­šao na­pra­vi­ti ne­što za ovu zem­lju, ko­ja je da­nas ras­pro­da­na i uni­šte­na. Čel­nik Ži­vog zi­da Ivan Vi­li­bor Sin­čić po­ru­čio je da okup­lja­ju ve­li­ku ko­ali­ci­ju ko­ja će obu­hva­ti­ti mla­de i zna­nje, od ak­ti­vis­ta do udru­ga i stra­na­ka te da će po­bi­je­di­ti kon­ku­ren­ci­ju na iz­bo­ri­ma. Is­tak­nuo je da su im “prin­ci­pi iz­nad sve­ga”, što je i on osob­no po­ka­zao ka­da uoči pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra ni­je htio da­ti po­dr­šku ni Ko­lin­di ni Jo­si­po­vi­ću, “ka­da su to tra­ži­li i nu­di­li mu sva­šta”. Ni­je, ka­že, su­dje­lo­vao ni u tr­go­vi­ni na ovim iz­bo­ri­ma te je po­ru­čio ka­ko ova ko­ali­ci­ja ne­će od­stu­pi­ti od tih na­če­la, kao što je to uči­nio Most nakon proš­lih iz­bo­ra. Most se, re­kao je, pr­vom pri­li­kom odre­kao bor­be pro­tiv po­li­tič­ke ko­rup­ci­je i pre­va­rio bi­ra­če. U ime stran­ke Pro­mi­je­ni­mo Hr­vat­sku mos­tov­ce je na­pao i nji­hov biv­ši član Ivan Lo­vri­no­vić re­kav­ši da su u ko­ali­cij­skoj vla­di s HDZ-om od­stu­pi­li od svog eko­nom­skog pro­gra­ma, a nji­hov je pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić na te­le­fon­skim sjed­ni­ca­ma pro­da­vao dr­žav­nu imo­vi­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.