Po­dig­nu­ta op­tuž­ni­ca za uboj­stvo 27 Hr­va­ta u Uz­do­lu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

Pri­pad­ni­ci Bu­zi­ne pos­troj­be ta­mo su iz­nim­no su­ro­vo i okrut­no ubi­li ci­vi­le – že­ne, dje­cu, star­ce i ne­po­kret­ne oso­be

Tu­ži­telj­stvo BiH po­dig­nu­lo je op­tuž­ni­cu za rat­ne zlo­či­ne po­či­nje­ne nad ci­vi­li­ma hr­vat­ske na­ci­onal­nos­ti u her­ce­go­vač­kom se­lu Uz­dol pro­tiv Enve­ra Bu­ze, biv­šeg čas­ni­ka Ar­mi­je BiH, ko­ji je za­po­vi­je­dao pos­troj­bom či­ji su pri­pad­ni­ci ubi­li 27 dje­ce, že­na i sta­ra­ca, po­t­vr­đe­no je u uto­rak u sje­di­štu tog tu­ži­telj­stva u Sa­ra­je­vu. Bu­za (69) op­tu­žen je za rat­ni zlo­čin pro­tiv ci­vil­nog sta­nov­niš­tva. U ruj­nu 1993., ka­da je na­pad­nut Uz­dol, Bu­za je za­po­vi­je­dao Sa­mos­tal­nim ba­ta­lju­nom Pro­zor Ar­mi­je BiH. Pri­pad­ni­ci te pos­troj­be 14. ruj­na na­pa­li su Uz­dol te za­sel­ke Kri­ži­ći, Ze­le­ni­ke i Ra­ići nas­ta­nje­ne Hr­va­ti­ma. Ka­ko se na­vo­di u op­tuž­ni­ci, pri­pad­ni­ci Bu­zi­ne pos­troj­be ta­mo su iz­nim­no su­ro­vo i okrut­no ubi­li 27 ci­vi­la hr­vat­ske na­ci­onal­nos­ti, me­đu ko­ji­ma je bi­lo že­na, dje­ce, sta­ra­ca i ne­po­kret­nih oso­ba. Naj­mla­đa žr­tva bio je dje­čak ko­ji je ka­da je ubi­jen imao 10 go­di­na, a naj­sta­ri­ja žr­tva bi­la je 87-go­diš­nja sta­ri­ca. Ob­duk­ci­ja na ti­je­li­ma žr­ta­va po­ka­za­la je da su ubi­je­ne va­tre­nim i hlad­nim oruž­jem. Op­tuž­ni­ca pro­tiv Enve­ra Bu­ze te­me­lji se na či­nje­ni­ci da je on osob­no bio na mjes­tu gdje su po­či­nje­na uboj­stva kao i da je nak­nad­no od si­gur­nos­nih služ­bi Ar­mi­je BiH do­bio in­for­ma­ci­je o raz­mje­ri­ma tog zlo­či­na, no ni­je po­du­zeo ni­šta ka­ko bi se pro­ve­la is­tra­ga, a ne­po­sred­ni po­či­ni­te­lji kaz­ni­li. Iz Tu­ži­telj­stva BiH naj­a­vi­li su da će Bu­zi­nu kriv­nju do­ka­zi­va­ti is­ka­zi­ma sto­ti­njak svje­do­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.