Sta­ri­ji usva­ja­ju teh­no­lo­gi­ju kao i mla­di

Za­pos­le­ni­ci od 55 go­di­na i vi­še za­pra­vo u jed­na­koj mje­ri ko­ris­te teh­no­lo­ške no­vi­te­te u pos­lu, a pri­tom im teh­no­lo­gi­ja iz­a­zi­va ma­nje stre­sa ne­go mla­di­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ta­nja Ivan­čić teh­no@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Sa­mo su Fran­cu­zi iz­nad 55. od­go­vo­ri­li da ih teh­no­lo­gi­ja iz­la­že ja­kom stre­su na pos­lu Sta­ri­ji od 55 pro­sječ­no ko­ris­te pet obli­ka teh­no­lo­gi­je tjed­no, a oni do 34 go­di­ne njih 4,67

An­ke­ta o ko­ri­šte­nju teh­no­lo­ških no­vi­te­ta na pos­lu po­ka­za­la je da ih sta­ri­ji zna­ju ko­ris­ti­ti i ne za­os­ta­ju za mla­đim za­pos­le­ni­ci­ma Teh­no­lo­gi­ja je u da­naš­nje vri­je­me nu­žan alat i u sva­kod­nev­nom ži­vo­tu i na pos­lu. Na­pros­to, bez raz­nih ure­đa­ja i sof­tver­skih ala­ta ne­mo­gu­će je oba­vi­ti ve­ći­nu pos­lo­va. Uvri­je­že­no je miš­lje­nje da mla­đi br­že i lak­še usva­ja­ju sve moderne teh­no­lo­ške tren­do­ve, dok ta­ko­zva­ni mi­le­ni­jal­ci jed­nos­tav­no ne­ma­ju ni­kak­vih pre­pre­ka ka­da se ra­di o usva­ja­nju teh­no­lo­ških no­vi­te­ta. Ipak, glo­bal­na an­ke­ta o za­do­volj­stvu na pos­lu ko­ju je pro­veo Drop­box ru­ši mit o to­me da su sa­mo mla­đe ge­ne­ra­ci­je te ko­je ko­ris­te teh­no­lo­gi­ju na pra­vi na­čin te su samim tim bo­lji i us­pješ­ni­ji ili za­do­volj­ni­ji rad­ni­ci. Na­ime, od­go­vo­ri is­pi­ta­ni­ka po­ka­za­li su da za­pos­le­ni­ci sta­ri­ji od 55 go­di­na za­pra­vo u jed­na­koj mje­ri ko­ris­te teh­no­lo­ške no­vi­te­te i ala­te, a pri­tom čak sma­tra­ju da im teh­no­lo­gi­ja ne do­no­si to­li­ko stre­sa za raz­li­ku od mla­đih ko­le­ga ko­ji teh­no­lo­ške ala­te i nji­ho­vo sva­kod­nev­no svla­da­va­nje do­živ­lja­va­ju kao ve­ći stres.

Po­djed­na­ko ko­ris­te ure­đa­je

Sta­ri­ji od 55 pro­sječ­no ko­ris­te pet obli­ka teh­no­lo­gi­je tjed­no, dok je taj broj za one do 34 go­di­ne 4,67. Mla­đi i sta­ri­ji za­pos­le­ni­ci po­djed­na­ko ko­ris­te os­nov­ne ala­te po­put lap­to­pa, ta­ble­ta i pa­met­nih te­le­fo­na. Us­to po­da­ci po­ka­zu­ju da 24 pos­to za­pos­le­nih sta­ri­jih od 55 sma­tra da je nji­ho­vo is­kus­tvo ko­ri­šte­nja teh­no­lo­gi­je stres­no, dok teh­no­lo­gi­ju stres­nom sma­tra 30 pos­to mla­đih od 44 go­di­ne. An­ke­ta je pro­ve­de­na u Sje­di­nje­nim Dr­ža­va­ma, Eu­ro­pi i Aus­tra­li­ji, a naj­ve­ću raz­li­ku u ko­li­či­ni stre­sa is­ka­za­li Ame­ri­kan­ci. Čak 33 pos­to onih od 18 do 34 go­di­ne do­živ­lja­va stres, kao i 32 pos­to onih u dob­noj sku­pi­ni od 35 do 44, dok me­đu sta­ri­ji­ma od 55 go­di­na njih 25 pos­to do­živ­lja­va teh­no­lo­gi­ju stres­nom. Fran­cu­zi su je­di­na na­ci­ja gdje su sta­ri­ji od 55 od­go­vo­ri­li da ih usva­ja­nje teh­no­lo­gi­je či­ni ja­ko iz­lo­že­ni­ma stre­su na pos­lu. Sta­ri­ji za­pos­le­ni­ci sma­tra­ju i da ima­ju ma­nje pro­ble­ma ka­da ra­de na vi­še ure­đa­ja, sa­mo njih 11 pos­to, dok oni do 34 go­di­ne vi­še ure­đa­ja sma­tra­ju i ve­ćim pro­ble­mom, ba­rem njih 26 pos­to. Ti po­ka­za­te­lji su­ge­ri­ra­ju da su sta­ri­ji za­pos­le­ni­ci zbog vi­še vre­me­na ko­je su ima­li za usva­ja­nje teh­no­lo­škog ra­zvo­ja ti­me i pro­fi­ti­ra­li.

Pri­la­god­lji­vi­ji su

Drop­boxov teh­no­lo­ški di­rek­tor Rob Ba­esman sma­tra da se sta­ri­ji za­pos­le­ni­ci mo­žda ni­su sa­ži­vje­li sa svim vr­sta­ma teh­no­lo­gi­je, no oči­to su bo­lji ka­da se s nji­ma tre­ba su­oči­ti i ri­je­ši­ti pro­ble­me. Na­ime, teh­no­lo­ški rad­na mjes­ta ni­su tak­va da ko­ris­te ide­al­ne teh­no­lo­ške ala­te i gad­ge­te, što mla­đe mo­žda frus­tri­ra, dok su oni sta­ri­ji na­vik­li da se s onim što je na ras­po­la­ga­nju tre­ba zna­ti ko­ris­ti­ti, po­se­bi­ce ako da­ti­ra iz “nji­ho­va” vre­me­na. I dok se sta­ri­ji za­pra­vo iz­ne­na­đu­ju­će do­bro no­se s no­vim teh­no­lo­gi­ja­ma na pos­lu, an­ke­ta je po­ka­za­la i ne­ke nji­ho­ve ne­dos­tat­ke. Oni su ma­nje en­tu­zi­jas­tič­ni ka­da se ra­di o su­rad­nji na da­lji­nu za raz­li­ku od mla­đih ko­le­ga. Sa­mo 35 pos­to sta­ri­jih od 55 od­go­vo­ri­lo je da je odu­šev­lje­no ide­jom da su­ra­đu­ju s vi­še ko­le­ga u ure­di­ma na dru­gim lo­ka­ci­ja­ma, dok je me­đu mla­đi­ma od 34 go­di­ne tak­vih go­to­vo 50 pos­to. I sa­mi an­ke­ti­ra­ni ima­ju kri­vu pre­dodž­bu o se­bi, mla­đi su uglav­nom si­gur­ni da sta­ri­ji te­že od njih usva­ja­ju no­ve teh­no­lo­gi­je, ali i sta­ri­ji mis­le da je upra­vo to ve­li­ka pred­nost mla­đih.

Mit An­ke­ta je po­ka­za­la i da sta­ri­ji i mla­đi za­pos­le­ni­ci ima­ju pre­dra­su­de o to­me tko br­že i jed­nos­tav­ni­je usva­ja teh­no­lo­gi­ju na pos­lu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.