O NO­VOM ZADUŽENJU NI RI­JE­ČI – NAJ­BO­LJE JE ZAŽMIRITI

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Umjes­to ek­s­klu­zi­ve ko­ju je po­nu­dio na ne­dav­no odr­ža­noj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re, či­ja je su­šti­na tek po­vr­š­no za­di­ra­nje u 1945. go­di­nu, ni­ka­ko ne nje­zi­na ana­li­za, gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić ni­je imao na­mje­ru, ia­ko je imao va­lja­nih raz­lo­ga, pro­go­vo­ri­ti o sa­daš­njos­ti. Za­gre­bač­koj sa­daš­njos­ti i bu­duć­nos­ti! I to onoj ko­ja po­dra­zu­mi­je­va pot­pis na no­vi du­go­roč­ni kre­dit u iz­no­su od 200 mi­li­ju­na ku­na za fi­nan­ci­ra­nje investicijskih pro­je­ka­ta na po­dru­čju gra­da. Za­greb se opet za­du­žu­je, a to­li­ki mi­li­ju­ni za gra­do­na­čel­ni­ka ni­su ek­s­klu­zi­va, pa ne sma­tra da je zbog njih nuž­na iz­van­red­na kon­fe­ren­ci­ja za no­vi­na­re. Po­tro­šit će taj no­vac gra­do­na­čel­nik za inves­ti­cij­ske pro­jek­te – za­što sum­nja­ti. Ko­je pro­jek­te? Ko­li­ko njih? Ko­li­ko od tih mi­li­ju­na za sva­ki od tih pro­je­ka­ta, za­što pred iz­bo­re kre­dit­ni uteg, su­viš­na su to pi­ta­nja, na ko­ja Ban­dić iona­ko ne bi od­go­vo­rio una­pri­jed – kad dig­ne kre­dit, ta­da će­mo valj­da i mi gra­đa­ni zna­ti de­ta­lje. Sve će to bi­ti, ne

Igra­mo se skri­va­ča s gra­do­na­čel­ni­kom, i to po mo­ti­vi­ma Ba­lo­go­ve bas­ne “Slon i mrav”

mo­ra­mo se bri­nu­ti, na vri­je­me. Nje­go­vo vri­je­me, na­rav­no. A do ta­da s gra­do­na­čel­ni­kom mo­že­mo nas­ta­vi­ti i za­po­če­tu igru skri­va­ča ko­ju je on ini­ci­rao. Baš ona­ko ka­ko su se skri­va­ča igra­li slon i mrav u is­to­ime­noj bas­ni poz­na­tog auto­ra Zvo­ni­mi­ra Ba­lo­ga. Da ne bri­ne­mo kre­dit­ne bri­ge, u me­tro­po­li se igra nas­tav­lja baš na di­je­lu u ko­je­mu se u bas­ni slon od­lu­či mu­dri­je skri­ti. – Ako ja ne vi­dim nje­ga kad za­žmi­rim, ne­će ni on me­ne – ra­du­je se slon i zak­lo­pi oči. Baš tu, zna­ju to gra­đa­ni, po­gri­je­ši. Ni­je slon vo­dio ra­ču­na što će se do­go­di­ti ka­da na red za skri­va­nje do­đe mrav. A tu je po­an­ta i za­gre­bač­ke bas­ne. Tra­žio ga je slon i tra­žio i ni­je ga na­šao. Eno još vu­če sur­lu po zem­lji ne bi li mu ušao u trag. A da je slon oprao uši, jas­no je na­pi­sao Ba­log, čuo bi da mu se mrav sa­krio u uho. I odav­na mu šap­tao što i ka­ko na­pra­vi­ti. – Me­ni sad vi­še ni­šta ni­je jas­no – uz­dah­ne slon nakon ne­us­pješ­na tra­že­nja i na sa­mom kra­ju bas­ne. Na­ma kraj tek sli­je­di – tko će u za­gre­bač­koj bas­ni na kra­ju uz­dah­nu­ti: “Me­ni ni­šta ni­je jas­no!”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.