Što ako su­sje­di ne­će re­cik­li­ra­ti?

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ka­ko spri­je­či­ti da nam su­sje­di ne uba­cu­ju svo­je sme­će? Ne­ma na­či­na, osim da kan­tu dr­ži­te ili za­klju­ča­nu u ne­kom spre­mi­štu ili ha­us­to­ru ili da na nju ugra­di­te bra­vu za ko­ju bi klju­če­ve ima­li sa­mo sta­na­ri, a ko­ja se auto­mat­ski otva­ra kod praž­nje­nja.

Broj­nim Za­grep­ča­ni­ma, po­se­bi­ce oni­ma ko­ji se vra­ća­ju s go­diš­njih od­mo­ra i no­vi ih je sus­tav iz­ne­na­dio, ni­je jas­no što do­no­si sma­nje­ni broj odvo­za ot­pa­da, sto­ga donosimo od­go­vo­re na pet naj­češ­ćih pi­ta­nja.

1

Što ako su kon­tej­ne­ri za raz­vr­sta­va­nje da­le­ko od sta­na? Čis­to­ća pla­ni­ra pos­ta­vi­ti još 500 ze­le­nih oto­ka, a uz pos­to­je­će kon­tej­ne­re do­da­ti ako ne­ki ne­dos­ta­je. Na broj 072/500 400 mo­že­te do­ja­vi­ti tak­ve lo­ka­ci­je.

2

Što sve tre­ba odva­ja­ti, a što ne? Svat­ko bi već u sta­nu tre­bao odva­ja­ti stak­lo, plas­ti­ku i pa­pir od os­ta­log ot­pa­da u ko­ji ide i bi­oot­pad. Ka­da je mo­gu­će, plas­ti­ku, pa­pir i stak­lo tre­ba is­praz­ni­ti u za­seb­ne kon­tej­ne­re na jav­nim po­vr­ši­na­ma.

3

Što ako nam je kan­ta sad pre­ma­le­na? Tak­ve pri­mjed­be dje­lat­ni­ci za­gre­bač­ke Čis­to­će bi­lje­že u ko­lo­vo­zu i ruj­nu. Gra­đa­ni mo­gu za­tra­ži­ti ve­ću kan­tu, no ti­me će im se po­ve­ća­ti i iz­nos na ra­ču­nu. Bo­lje je, dak­le, re­cik­li­ra­ti. Sma­nje­nje bro­ja odvo­za s tri na dva pu­ta tjed­no, pre­ma ne­kim iz­ra­ču­ni­ma, tre­ba­lo bi sre­za­ti ra­ču­ne za 30 pos­to. Pa ako ste, pri­mje­ri­ce, pla­ća­li sto ku­na, u ruj­nu bi vam tre­ba­la sti­ći uplat­ni­ca na ko­joj je iz­nos 70.

4 5

Ima li smisla odva­ja­ti ot­pad ako su­sje­di u zgra­di to ne či­ne? Ne­mo­gu­će je u krat­kom vre­me­nu pro­mi­je­ni­ti na­vi­ke lju­di, no sus­ta­na­ri bi se tre­ba­li do­go­va­ra­ti i upo­zo­ri­ti one ko­ji ne raz­vr­sta­va­ju ot­pad da to počnu či­ni­ti. Ko­mu­nal­ni re­da­ri mo­gu da­ti opo­me­nu zgra­di, no ne i za­seb­nom sta­na­ru jer ne­ma­ju do­ka­ze.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.