Ko­le­gi­ce s pos­la po­gi­nu­le dok su še­ta­le s mu­že­vi­ma

Na tri pri­ja­te­lji­ce na­le­tio je 23-go­diš­nji vo­zač BMW-a iz Vod­nja­na nakon što se pret­hod­no su­da­rio s 45-go­diš­njim vo­za­čem BMW-a iz Sv. Ne­de­lje

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 - Martina Bu­to­rac

Po­li­ci­ja je zbog iz­a­zi­va­nja ne­sre­će pri­ja­vi­la oba vo­za­ča – mla­đeg zbog ne­pro­pis­nog pre­tje­ca­nja, a sta­ri­jeg zbog ne­pro­pis­nog skre­ta­nja martina.bu­to­rac@ve­cer­nji.net Re­na­ta Dru­že­tić Pli­ško (49) i Ksenija Ba­tel (51) po­gi­nu­le su, a nji­ho­va 45-go­diš­nja pri­ja­te­lji­ca oz­li­je­đe­na je u te­škoj pro­met­noj ne­sre­ći ko­ja se u po­ne­dje­ljak oko 23.40 sa­ti do­go­di­la u Uli­ci 119. bri­ga­de u Pu­li. Na tri je pri­ja­te­lji­ce, dok su sa su­pruž­ni­ci­ma še­ta­le no­gos­tu­pom, na­le­tio 23-go­diš­nji vo­zač BMW-a nje­mač­kih re­gis­tra­ci­ja ko­ji se pret­hod­no su­da­rio s BMW-om švi­car­skih re­gis­tra­ci­ja. Na­ime, 45-go­diš­nji vo­zač BMW-a švi­car­skih re­gis­tra­ci­ja S. P., ina­če hrvatski dr­žav­lja­nin iz Sv. Ne­de­lje, po­čeo je skre­ta­ti uli­je­vo na par­ki­ra­li­šte, a u nje­ga je u tom tre­nut­ku uda­rio vo­zač auto­mo­bi­la nje­mač­kih re­gis­tra­ci­ja, 23-go­diš­njak iz Vod­nja­na, ko­ji se kre­tao is­tim smje­rom i po­čeo je ne­pro­pis­no pre­tje­ca­ti ko­lo­nu auto­mo­bi­la. Nakon su­da­ra dva­ju BMW-a, onaj nje­mač­kih re­gis­tra­ci­ja od­ba­čen je na no­gos­tup na sa­mom ula­zu u par­ki­ra­li­šte na ko­jem su se u tom tre­nut­ku na­la­zi­le tri pri­ja­te­lji­ce iz Pu­le te ih snaž­no uda­rio.

Ra­di­le na Mi­ro­vin­skom

Re­na­ta Dru­že­tić Pli­ško je od te­ških oz­lje­da na mjes­tu pre­mi­nu­la, dok je Ksenija Ba­tel hit­no pre­ve­ze­na u pul­sku bol­ni­cu. Una­toč na­po­ri­ma li­ječ­ni­ka, oz­lje­de su bi­le pre­te­ške i pre­mi­nu­la je 45 mi­nu­ta nakon straš­nog su­da­ra. Tre­ća že­na, ko­ju je uda­rio 23-go­diš­nji vo­zač BMW-a, za­do­bi­la je lak­še oz­lje­de gla­ve i pri­je­lom nož­nog zglo­ba, no oz­lje­de su joj sa­ni­ra­ne, iz­van je ži­vot­ne opas­nos­ti i do­bro se opo­rav­lja u pul­skoj bol­ni­ci. – Ču­li smo da je su­sje­da bi­la s pri­ja­te­lji­ca­ma u šet­nji do Are­ne, a s nji­ma su bi­li i nji­ho­vi mu­že­vi ko­ji su sve vi­dje­li. Oni su vje­ro­jat­no ho­da­li is­pred ili iza njih. Vra­ća­li su se iz gra­da pre­ma na­se­lju kad je na njih na­le­tio auto­mo­bil na ces­ti sa­mo ne­ko­li­ko me­ta­ra pri­je na­dvož­nja­ka – go­vo­re šo­ki­ra­ni su­sje­di po­gi­nu­le 51-go­diš­nja­ki­nje. Osim što su bi­le pri­ja­te­lji­ce, dvi­je po­gi­nu­le že­ne sku­pa su i ra­di­le u Za­vo­du za mi­ro­vin­sko osi­gu­ra­nje u Pu­li. Vo­zač BMW-a švi­car­skih re­gis­tra­ci­ja je, ka­ko doz­na­je­mo, ina­če iz Sve­te Ne­de­lje, a u Švi­car­skoj ra­di po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne. U Pu­lu

Tre­ća stra­da­la pje­ša­ki­nja ni­je ži­vot­no ugro­že­na i do­bro se opo­rav­lja u bol­ni­ci

je s obi­te­lji do­šao na go­diš­nji od­mor. – Ta obi­telj već du­lje vri­je­me ne ži­vi ov­dje, otiš­li su ra­di­ti u Švi­car­sku. Do­đu po­vre­me­no, a i sa­da je su­pru­ga svra­ti­la pri­je ne­go što je otiš­la u Pu­lu odak­le je ro­dom – is­pri­ča­li su su­sje­di 45-go­diš­nja­ka, ina­če oca ma­lo­ljet­nog dje­ča­ka. Iz PU is­tar­ske iz­vi­jes­ti­li su da su zbog iz­a­zi­va­nja pro­met­ne ne­sre­će s dvi­je po­gi­nu­le oso­be kaz­ne­no pri­jav­lje­na oba vo­za­ča – 45-go­diš­njak jer je po­čeo skre­ta­ti uli­je­vo a da se pret­hod­no ni­je uvje­rio da to mo­že uči­ni­ti bez opas­nos­ti za dru­ge su­di­oni­ke u pro­me­tu, a 23-go­diš­njak zbog ne­pro­pis­nog pre­tje­ca­nja, što zna­či da će obo­ji­ca od­go­va­ra­ti za po­gi­bi­ju dvi­ju že­na i te­ško oz­lje­đi­va­nje tre­će.

Vo­za­či ni­su bi­li pi­ja­ni

Oba su vo­za­ča i al­ko­tes­ti­ra­na i ut­vr­đe­no je da u vri­je­me ne­sre­će ni­su bi­li al­ko­ho­li­zi­ra­ni. Nakon što je pro­tiv njih pod­ne­se­na kaz­ne­na pri­ja­va, oba vo­za­ča su pre­da­na pri­tvor­skom nad­zor­ni­ku nakon če­ga će bi­ti do­ve­de­ni su­cu is­tra­ge Žu­pa­nij­skog su­da u Pu­li ako pul­sko Op­ćin­sko dr­žav­no od­vjet­niš­tvo, ko­je je nad­lež­no za slu­čaj, za­tra­ži da im se odre­di is­traž­ni za­tvor. Za to je kaz­ne­no dje­lo pre­dvi­đe­na kaz­na od tri do 12 go­di­na za­tvo­ra.

Pri­ja­te­lji­ce su se vra­ća­le iz gra­da, a BMW ihje uda­rio na ula­zu u par­ki­ra­li­šte

DE­JAN ŠTIFANIĆ/ GLAS IS­TRE

Sna­žan uda­rac Nakon što su se su­da­ri­li, dva su auto­mo­bi­la od­ba­če­na sva­ki u svo­ju stra­nu

Oče­vid je tra­jao tri sa­ta S. P. BMW-om skre­tao je uli­je­vo na par­ki­ra­li­šte, a na nje­ga je na­le­tio 23-go­diš­njak ko­ji je pre­tje­cao ko­lo­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.