Edu­ka­ci­je i kon­cer­ti za mla­de na 6. Fo­to da­ni­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Na ovo­go­diš­njim kar­lo­vač­kim 6. Fo­to da­ni­ma mla­dih su­dje­lo­vat će 60 ta­len­ti­ra­nih su­di­oni­ka iz­me­đu 16 i 21 go­di­nu. Oni će se od 16. do 27. ko­lo­vo­za na­tje­ca­ti u stva­ra­nju fo­to­gra­fi­ja, ali i uči­ti u sklo­pu broj­nih edu­ka­cij­skih pro­gra­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.