Sr­bi­ju će uči­ti to­le­ran­ci­ji, re­za­ti bi­ro­kra­ci­ju i na­me­te

Vi­jest o neo­če­ki­va­noj od­lu­ci pre­mi­je­ra Sr­bi­je Alek­san­dra Vu­či­ća o ime­no­va­nju gay mi­nis­tri­ce Ane Br­na­bić (41) pre­ni­je­le sve agen­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - - Svi­jet - Bra­ni­mir Bra­da­rić

“Že­na zmaj” za­vr­ši­la je biz­nis ad­mi­nis­tra­ci­ju na sve­uči­li­štu Nor­t­hwo­od u SAD-u te ma­gis­tri­ra­la na bri­tan­skom sve­uči­li­štu Hull Ro­đe­na Be­ogra­đan­ka Ana Br­na­bić (41) no­va je mi­nis­tri­ca dr­žav­ne upra­ve i lo­kal­ne sa­mo­upra­ve u vla­di Sr­bi­je. Ta je vi­jest u Sr­bi­ji, ali i u svi­je­tu, iz­a­zva­la ve­lik in­te­res, pri­je sve­ga zbog to­ga što je Br­na­bić dek­la­ri­ra­na pri­pad­ni­ca LGBT po­pu­la­ci­je. Na­kon što je Vu­čić ob­z­na­nio ime­na bu­du­ćih mi­nis­ta­ra, pr­vo i os­nov­no pi­ta­nje je tko je Ana Br­na­bić i ka­ko je, kao oso­ba ko­ja ni­je pri­pad­ni­ca ni­jed­ne po­li­tič­ke stran­ke i is­tos­pol­no je ori­jen­ti­ra­na, dos­pje­la u pr­vi plan i pos­ta­la mi­nis­tri­ca.

Ra­di­la za Ame­ri­kan­ce

Ana Br­na­bić ško­lo­va­la se u ino­zem­s­tvu. Za­vr­ši­la je biz­nis ad­mi­nis­tra­ci­ju na sve­uči­li­štu Nor­t­hwo­od u SAD-u gdje je di­plo­mi­ra­la 1998., a po­tom ma­gis­tri­ra­la na bri­tan­skom uni­ver­zi­te­tu Hull 2001. Go­vo­ri en­gle­ski i ru­ski je­zik. U Sr­bi­ju se na­kon ško­lo­va­nja vra­ća kra­jem 2001. te ra­di za raz­li­či­te ame­rič­ke kon­zul­tant­ske tvrt­ke na pro­jek­ti­ma ra­zvo­ja lo­kal­ne sa­mo­upra­ve. Od 2002. do 2011. ra­di u USA­ID-u, a kao naj­z­na­čaj­ni­ju ini­ci­ja­ti­vu u tom raz­dob­lju, u služ­be­noj bi­ogra­fi­ji, na­vo­di os­ni­va­nje Na­ci­onal­ne ali­jan­se za lo­kal­ni eko­nom­ski ra­zvoj (NA­LED) 2006. Od 2011. ra­di u ame­rič­koj kom­pa­ni­ji za ra­zvoj vje­tro­par­ko­va Con­ti­nen­tal Wind Ser­bia, a od si­ječ­nja 2013. je i nje­zi­na di­rek­to­ri­ca. U is­to vri­je­me pot­pred­sjed­ni­ca je Uprav­nog od­bo­ra NA­LED-a od 2013., a od trav­nja 2016. je i pred­sjed­ni­ca upra­ve. – Vra­ti­la sam se u Sr­bi­ju sa že­ljom da pri­do­ne­sem re­for­mi i pros­pe­ri­te­tu zem­lje. Rad s lo­kal­nim sa­mo­upra­va­ma, ka­ko iz ku­ta me­đu­na­rod­nih or­ga­ni­za­ci­ja ta­ko i Vla­de Sr­bi­je, naj­važ­ni­je mi je is­kus­tvo zbog lju­di i prak­tič- nog zna­če­nja re­for­mi u lo­kal­noj sa­mo­upra­vi – rek­la je no­vi­na­ri­ma jed­nom pri­li­kom Br­na­bić. Sr­bi­jan­ski me­di­ji pre­no­se da Br­na­bić u pos­lov­nom svi­je­tu, ra­di pso­sob­nos­ti i re­zul­ta­ta, na­zi­va­ju že­na zmaj. Za­la­že se za učin­ko­vi­tu upra­vu, re­za­nje bi­ro­kra­ci­je i pa­ra­fi­skal­nih op­te­re­će­nja u gos­po­dar­stvu, po­šte­no tr­žiš­no na­tje­ca­nje i sma­nje­nje si­ve eko­no­mi­je.

Ul­tra­des­ni­ča­ri još šu­te

U me­đu­vre­me­nu, sr­bi­jan­ski pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić iz­vi­jes­tio je jav­nost da je no­va mi­nis­tri­ca lez­bij­ka, što je iz­a­zva­lo kri­ti­ke čel­ni­ka LGBT za­jed­ni­ce, ko­ji joj za­mje­ra­ju što tu in­for­ma­ci­ju ni­je sa­ma obja­vi­la. Zna se da je LGBT po­pu­la­ci­ja u Sr­bi­ji na stal­nom uda­ru na­ci­ona­lis­ta ko­ji su u vi­še na­vra­ta spri­je­či­li i odr­ža­va­nje Pa­ra­de po­no­sa u Be­ogra­du. I da­nas su još svje­že sli­ke iz ožuj­ka 2010. ka­da su na­pad­nu­ti su­di­oni­ci be­ograd­ske Pa­ra­de po­no­sa i ka­da su se ul­tra­na­ci­ona­lis­ti su­ko­bi­li i s po­li­ci­jom. Ta­da je oz­li­je­đe­no 150 oso­ba pa su vlas­ti idu­će tri go­di­ne za­bra­nji­va­le pa­ra­du. Na­kon to­ga se pa­ra­de odr­ža­va­ju, ali pod iz­u­zet­no ja­kim po­li­cij­skim nad­zo­rom. Upra­vo sto­ga pri­pad­ni­ci LGBT za­jed­ni­ce u Sr­bi­ji sa­da oče­ku­ju da je iz­bor Br­na­bić za mi­nis­tri­cu i svo­je­vr­s­na po­ru­ka Vu­či­ća ul­tra­na­ci­ona­lis­ti­ma ko­ja je us­li­je­di­la na­kon što je Sr­bi­ja za­po­če­la pre­go­vo­re za pris­tup EU. Mo­gu se ču­ti i miš­lje­nja ka­ko i na taj na­čin Vu­čić že­li pos­la­ti u svi­jet sli­ku o ne­koj druk­či­joj Sr­bi­ji. Ka­ko god bi­lo, vi­jest o ime­no­va­nju mi­nis­tri­ce lez­bij­ke odjek­nu­la je svi­je­tom i na­iš­la na po­zi­tiv­ne re­ak­ci­je. Za sa­da iz­os­ta­ju re­ak­ci­je Cr­k­ve, ul­tra­des­ni­ča­ra i ra­di­kal­nih di­je­lo­va na­vi­jač­kih sku­pi­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.