Špa­njol­ci će opet vr­lo te­ško sas­ta­vi­ti vla­du

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Špa­njol­ce naj­vi­še za­bri­nja­va ne­za­pos­le­nost, a nji­ho­vi ras­pr­še­ni gla­so­vi opet bi mo­gli do­ves­ti do to­ga da ni­jed­na stran­ka ne­ma do­volj­nu pot­po­ru za sas­tav­lja­nje vla­de, po­ka­zu­je is­tra­ži­va­nje Cen­tra za so­ci­olo­ška is­tra­ži­va­nja (CIS) sa sje­di­štem u Ma­dri­du.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.