In­for­ma­ti­za­ci­ju Ja­dra­na odra­di­le do­ma­će tvrt­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (pd)

Crik­ve­nič­ki Ja­dran pred­sta­vio je no­ve in­ter­net­ske stra­ni­ce na svo­joj do­me­ni­ja­dran-crik­ve­ni­ca. hr. Web stra­ni­ce, is­ti­ču, sa­mo su kru­na pro­jek­ta in­for­ma­ti­za­ci­je i di­gi­ta­li­za­ci­je pos­lo­va­nja Ja­dra­na u ko­jem je, zbog te­ško­ća u pos­lo­va­nju pri­je ste­ča­ja, za­te­če­na po­pri­lič­no za­pu­šte­na in­for­ma­cij­ska in­fras­truk­tu­ra. “U pro­tek­le tri go­di­ne u pro­jekt in­for­ma­ti­za­ci­je i di­gi­ta­li­za­ci­je ulo­ži­li smo vi­še od če­ti­ri mi­li­ju­na ku­na. Po­seb­no smo po­nos­ni da se u pro­gram­skom seg­men­tu ra­di o hr­vat­skim pro­izvo­di­ma”, iz­ja­vio je Dino Ma­nes­tar, pred­sjed­nik upra­ve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.