Ban­dić tra­ži po­što­va­nje, a za “ins­ti­tu­ci­ju no­vi­na­ra” ne ma­ri

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Ru­ži­ca Ci­gler

Je­su li se na pre­kju­če­raš­njoj “iz­van­red­noj ti­skov­noj kon­fe­ren­ci­ji” po­s­kliz­nu­li no­vi­na­ri, Mi­lan Ban­dić ili na­ma ne­poz­na­ti Ban­di­će­vi “lju­di od po­vje­re­nja”, PR sa­vjet­ni­ci? Is­tog da­na kad je odr­ža­na Ban­di­će­va je pre­si­ca pos­ta­la le­gen­dar­na. Sa­zva­na na­glo u ne­dje­lju s jas­nom po­ru­kom da će “pred­sjed­nik stran­ke Mi­lan Ban­dić 365 – Stran­ke ra­da i so­li­dar­nos­ti obja­vi­ti ek­s­klu­ziv­nu vi­jest od pre­sud­ne važ­nos­ti za Hr­vat­sku” oku­pi­la je no­vi­na­re svih me­di­ja, čak i pr­va pera ne­kih re­dak­ci­ja. Ka­ko i ne bi, jer na ta­ko naj­av­lje­noj kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je mo­glo se oče­ki­va­ti da će za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik re­ći da iz­la­zi iz ak­tu­al­ne iz­bor­ne utr­ke, da odus­ta­je od am­bi­ci­je da bu­de gra­do­na­čel­nik ci­je­le Hr­vat­ske, da na­pu­šta pr­vu za­gre­bač­ku fo­te­lju ili da, bu­di­mo u nje­go­voj te­mi, naj­a­vi po­če­tak če­t­vr­tog svjet­skog ra­ta. Prem­da se Ban­dić pos­lu­žio me­dij­skim oruž­jem i bom­bas­tič­no naj­a­vio – ni­šta, mo­ra­mo upo­zo­ri­ti da nje­go­vi “lju­di od po­vje­re­nja”, ko­ji su tri mje­se­ca raz­miš­lja­li, ipak ne zna­ju ni što je press-kon­fe­ren­ci­ja, a ni što je iz­van­red­na ti­skov­na kon­fe­ren­ci­ja. Kla­sič­na kon­fe­ren­ci­ja za me­di­je po­dra­zu­mi­je­va da će sa­zi­vač pri­op­ći­ti jav­nos­ti ne­ku no­vost i od­go­va­ra­ti na pi­ta­nja no­vi­na­ra. Ne­ma li pi­ta­nja i od­go­vo­ra, to je ili obra­ća­nje jav­nos­ti ili iz­ja­va za jav­nost. Iz­van­red­na kon­fe­ren­ci­ja po­dra­zu­mi­je­va hit­ne okol­nos­ti, bi­lo da je ri­ječ o naj­a­vi do­ga­đa­ja ili se ne­što iz­ne­na­da već do­go­di­lo što jav­nos­ti tre­ba pri­op­ći­ti i objas­ni­ti. Pri­mje­ri­ce, iz­van­red­na press- kon­fe­ren­ci­ja Jo­si­pa Glas­no­vi­ća nakon osva­ja­nja zlat­ne me­da­lje na OI. Ono o če­mu su no­vi­na­ri, svi s ma­nje ili vi­še po­ru­ge, iz­vi­jes­ti­ti u po­ne­dje­ljak ni­je za­vri­je­di­lo ni pre­si­cu, a ka­mo­li iz­van­red­nu. Mo­žda je Ban­dić mo­gao an­ga­ži­ra­ti svo­je ak­ti­vis­te da svu­da po dr­ža­vi li­je­pe nje­gov pro­glas “Dru­gi svjetski rat je za­vr­šen”. Na­rav­no, ak­ti­vis­ti bi pro­glas pre­uze­li, a s ob­zi­rom na po­ru­ku, po­sao ne bi odra­di­li, pa je za­to or­ga­ni­zi­ra­na me­dij­ska kon­fe­ren­ci­ja. Ni­je pr­vi put da je Mi­lan Ban­dić iz­ne­na­dio u upo­tri­je­bio no­vi­na­re. Ne pri­go­va­ram re­dak­ci­ja­ma i no­vi­na­ri­ma, prem­da oni ima­ju iz­bor: pra­ti­ti Ban­di­ća ili ga, ba­rem na ne­ko vri­je­me, ig­no­ri­ra­ti. U ak­tu­al­noj si­tu­aci­ji ri­jet­ko bi se tko odva­žio ig­no­ri­ra­ti ga, ali, pod­sje­ti­mo, no­vi­na­ri­ma je u ru­ka­ma pe­ro, iz­ra­zi­to učin­ko­vi­to oru­đe (ili oruž­je) ko­je gra­đa­ne in­for­mi- ra, objaš­nja­va i ko­men­ti­ra. Po mno­go­če­mu je od­nos Mi­la­na Ban­di­ća pre­ma no­vi­na­ri­ma po­seb­na pri­ča i u tom su­ži­vo­tu me­di­ja i gra­do­na­čel­ni­ka ni­kad ni­je do­sad­no. Ka­ko bi i bi­lo kad nam sva­ko ma­lo pri­re­đu­je ske­če­ve, dram­ske igri­ce (pre­si­cu) s ko­mič­nim si­tu­aci­ja­ma (kons­ta­ta­ci­ja da je Dru­gi svjetski rat za­vr­šen) i iz­vanj­skim scen­skim efek­ti­ma (pa­pir­na­ti pro­glas). Po­nav­lja i jed­nu od svo­jih sad već za­is­ta ko­mič­nih man­tri, mol­bu no­vi­na­ri­ma da ga ni­šta ne pi­ta­ju, ne­go da “po­štu­ju ins­ti­tu­ci­ju gra­do­na­čel­ni­ka”, a sad, za­mis­li­te, i buduću “ins­ti­tu­ci­ju pre­mi­je­ra”. Mo­lim no­vi­na­re da pri slje­de­ćem su­sre­tu pi­ta­ju za­gre­bač­ko­ga gra­do­na­čel­ni­ka ra­zu­mi­je li on “ins­ti­tu­ci­ju no­vi­na­ra” i kad je mis­li po­če­ti po­što­va­ti. Zna­te, po­što­va­nje se za­vre­đu­je po­što­va­njem.

Gra­do­na­čel­nik nam sva­ko ma­lo pri­re­đu­je dra­mo­le­te (pre­si­cu) s ko­mič­nim si­tu­aci­ja­ma (“Dru­gi svjetski rat za­vr­šen”) i scen­skim efek­ti­ma (pro­glas)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.