Kan­di­da­ti će uči­ti gla­go­lji­cu i ko­va­ti, a spa­vat će na sla­mi

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Iva Kor­dić sce­na@ve­cer­nji.net RIBNIK

Po­sje­ti­li smo gra­di­nu po­kraj Kar­lov­ca u ko­joj će u uvje­ti­ma iz 925. od pet­ka bez vo­de i stru­je ži­vje­ti 16 kan­di­da­ta showa “An­no Do­mi­ni” Kralj To­mis­lav, ko­jeg će glu­mi­ti Mladen Vu­lić, u gra­di­ni Ribnik ne­da­le­ko od Kar­lov­ca bit će do­ma­ćin 16- ero kan­di­da­ta ko­ji će u pe­tak, ka­da po­či­nje sni­ma­nje re­alityja “An­no Do­mi­ni Lje­ta gos­pod­njeg 925.”, ot­pu­to­va­ti 1000 go­di­na u po­vi­jest. Vi­še od 40 ka­me­ra pra­tit će ih u pr­vom tak­vom showu kod nas ko­ji je spoj re­alityja i dram­skih ele­me­na­ta, a oni će mo­ra­ti pokazati spret­nost u uvje­ti­ma bez da­naš­nje teh­no­lo­gi­je. Umjes­to ra­s­vje­te, imat će na ras­po­la­ga­nju 5000 svi­je­ća od pče­li­njeg vo­ska i pri­la­go­đe­nu svje­tlost mje­se­či­ne, dok će im od hra­ne bi­ti dos­tup­na sa­mo ona ko­ja je bi­la poz­na­ta pri­je Ko­lum­bo­va ot­kri­ća Ame­ri­ke, a ona je nu­tri­ci­onis­tič­ki vr­lo jed­no­li­ka. Sa­mi će ra­di­ti kruh od helj­de, a jed­na od glav­nih na­mir­ni­ca bit će svinj­ska mast. Učit će gla­go­lji­cu i la­tin­ski je­zik ko­ji će im bi­ti po­treb­ni za iz­vr­ša­va­nje za­da­ta­ka ko­ji će naj­s­na­la­ž­lji­vi­je odves­ti pre­ma vr­lo ve­li­koj nov­ča­noj na­gra­di. Spa­vat će na sla­ma­ri­ca­ma, ži­vje­ti bez vo­de i sa­pu­na. Hra­nu će ku­ha­ti na otvo­re­nom og­nji­štu u auten­tič­nom po­su­đu od ke­ra­mi­ke i dr­ve­ta, a jed­no od naj­bit­ni­jih mjes­ta je ko­vač­ni­ca gdje će uči­ti ko­va­ti oru­đe pa i bri­tvu. Dio će vre­me­na pro­vo­di­ti i u šu­mi te na ri­je­ci gdje ih če­ka­ju broj­ni iz­a­zo­vi. Zbog sla­bog os­vjet­lje­nja od svi­je­ća i ba­klja, ve­ći­nu vre­me­na ra­bit će se film­ska teh­no­lo­gi­ja sni­ma­nja i dro­no­vi, dok će se ka­me­re kak­ve smo ima­li pri­li­ku gle­da­ti u dru­gim re­alityji­ma ra­bi­ti sa­mo za kon­tro­lu. Osim vi­te­za i kra­lja To­mis­la­va, pri­jav­lje­ne će kroz show ne­ko­li­ko mje­se­ci vo­di­ti Antonija Bla­će.

Auten­tič­nost Po­vjes­ni­ča­ri su po­mo­gli da se gra­di­na iz 13. st. pri­la­go­di uvje­ti­ma 10. st. Za­vi­ri­li smo u sobe u ko­ji­ma će kan­di­da­te pra­ti­ti 40 ka­me­ra i dro­no­va

Lju­bi­te­lji­ca sred­njo­vje­kov­lja Vo­di­te­lji­ca showa Antonija Bla­će ra­do se oku­ša­la u ma­če­va­nju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.