Glaz­be­no-scen­ski ko­laž Re­ne­san­s­ni vrt

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (bo)

Ko­mor­ni an­sambl udru­ge “Sve os­ta­lo je glaz­ba” iz­vest će u pe­tak u 19.30 sa­ti u ljet­ni­kov­cu Bu­nić-Ka­bo­ga na Ba­ta­ho­vi­ni glaz­be­no-scen­ski ko­laž Re­ne­san­s­ni vrt. Pri­je­voz za publiku Li­ber­ta­so­vim auto­bu­som or­ga­ni­zi­ran je s Pi­la u 19 sa­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.