Od­lu­čio sin le­gen­dar­nog Pe­ri­ce Bu­ki­ća! Lu­ka: Ovo mi je naj­važ­ni­ji gol za re­pre­zen­ta­ci­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Sa­mo osam se­kun­di pri­je kra­ja utak­mi­ce, Lu­ka Bu­kić za­bio je za po­bje­du pro­tiv Cr­ne Go­re (8:7) i ta­ko svo­jim dru­gim po­got­kom u toj utak­mi­ci (po dva su za­bi­li i Suk­no i Lon­čar) Hr­vat­skoj do­nio i dru­gu po­bje­du (2-0) na olim­pij­skom va­ter­pol­skom tur­ni­ru. – Uh, bi­lo je na­pe­to. Sa­mo po­la mi­nu­te pri­je ima­li su Cr­no­gor­ci igra­ča vi­še za po­bje­du, no obra­ni­li smo se. Bio mi je to pr­vi gol od­lu­ke ko­ji sam za­bio u se­ni­or­skoj re­pre­zen­ta­ci­ji i osje­ćaj je fan­tas­ti­čan. Po­vuk­li smo ne­ku po­lu­kon­tru, a Cr­no­gor­ci su valj­da kri­vo pre­uze­li pa sam os­tao sam i upli­vao na tri me­tra. Do­bio sam do­bru lop­tu i za­bio. Spa­ri­ra­li smo ovo lje­to s Cr­no­gor­ci­ma i znali smo da će bi­ti te­ško, s nji­ma je uvi­jek tvr­do – ka­zao je 23-go­diš­nji igrač Mla­dos­ti, ina­če sin hr­vat­ske va­ter­pol­ske le­gen­de Pe­ri­ce Bu­ki­ća, spor­ta­ša ko­ji ima tri olim­pij­ske me­da­lje (dva zla­ta i sre­bro). Je li mu to obi­telj­sko nas­li­je­đe op­te­re­će­nje s ob­zi­rom na to da ga mno­gi gle­da­ju kroz priz­mu le­gen­di­na si­na? – Ne, ja vam o to­me uop­će ne raz­miš­ljam. No za­to otac raz­miš­lja o to­me ka­ko da si­nu po­mog­ne sa­vje­tom. – Nakon utak­mi­ce otac mi ne­kad po­ša­lje po­ru­ku ili mi ka­že, ako se vi­di­mo, ne­ki svoj os­vrt na utak­mi­cu. Uoči utak­mi­ca ja ga obič­no ni­šta ne pi­tam, a on mi sam ka­že ako mis­li da me na ne­što tre­ba upo­zo­ri­ti. (db)

Nas­tav­lja obi­telj­sku tra­di­ci­ju na Olim­pij­skim igra­ma – Lu­ka Bu­kić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.