Zlat­na Ko­so­var­ka od­bi­la test, pri­je­ti joj sus­pen­zi­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Ko­sov­ska džu­da­ši­ca Maj­lin­da Kel­men­di, ko­ja je osvo­ji­la zlato u Ri­ju, mo­gla bi bi­ti sus­pen­di­ra­na. Na­ime, Me­đu­na­rod­na džu­do or­ga­ni­za­ci­ja obja­vi­la je da je pro­tiv nje po­kre­nut pos­tu­pak jer je od­bi­la do­pin­ško tes­ti­ra­nje ti­je­kom priprema za OI u Fran­cu­skoj. Sus­pen­zi­ja, ako do nje do­đe, od­no­si­la bi se sa­mo na natjecanja ko­ja se odr­ža­va­ju u Fran­cu­skoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.