Ma­zi­te ži­vo­ti­nje, bi­le va­še ili tu­đe, jer to uve­li­ke sma­nju­je stres

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (zv) (zv)

Nje­mač­ka psi­ho­lo­gi­nja sa sve­uči­li­šta u Ros­toc­ku An­drea Be­et o po­zi­tiv­nom utje­ca­ju lju­bi­ma­ca na psi­hič­ko zdrav­lje Stres je čes­ta po­ja­va u mo­der­nom druš­tvu. Knji­ge se pi­šu o nje­go­vu ubla­ža­va­nju i pro­na­la­ze se no­ve me­to­de. No ova naj­no­vi­ja mno­gi­ma će vje­ro­jat­no uljep­ša­ti dan. Na­ime, nje­mač­ka psi­ho­lo­gi­nja sa sve­uči­li­šta u Ros­toc­ku An­drea Be­etz, struč­nja­ki­nja za in­te­rak­ci­ju čo­vje­ka i ži­vo­ti­nje, za­klju­či­la je ka­ko vlas­ni­ci kuć­nih lju­bi­ma­ca ko­ji ima­ju bli­sku emo­ci­onal­nu ve­zu sa svo­jom ži­vo­ti­njom uz nje­zi­nu po­moć mo­gu smi­ri­ti živ­ce. Pot­pu­no je pri to­me ne­bit­no ra­di li se o psu, mač­ki, ze­cu ili kak­voj dru­goj udo­ma­će­noj to­plo­krv­noj ži­vo­ti­nji. Što je ve­ća emo­ci­onal­na ve­za, to je ve­ći i uči­nak ma­že­nja pri če­mu je uči­nak obos­tran, i ži­vo­ti­nja će osje­ti­ti lu­če­nje ok­si­to­ci­na, hor­mo­na njež­nos­ti. K to­me, ži­vo­ti­nja čak i ne mo­ra bi­ti va­ša, mo­že bi­ti i tu­đa, su­sje­dov ili ro­đa­kov pas, sve dok s njom ima­te po­zi­tiv­no us­pos­tav­ljen kon­takt. Pro­mje­na u ra­zi­ni za­do­volj­stva tre­ba­la bi se osje­ti­ti već nakon pet mi­nu­ta, ka­že nje­mač­ka znans­tve­ni­ca. Dak­le, po sve­mu se is­pla­ti bi­ti do­bar gaz­da svo­jem psu ili mač­ki, bo­lje te­ra­pi­je za stres, iz­gle­da, ne­ma. Če­si su pro­naš­li ino­va­ti­van na­čin ka­ko pre­ven­tiv­no dje­lo­va­ti pro­tiv ra­ka tes­ti­sa. Nji­ho­vom će zem­ljom usko­ro po­če­ti kru­ži­ti ke­mij­ski to­ale­ti s po­ru­kom ko­ja bi u slo­bod­nom pri­je­vo­du gla­si­la ‘Po­ka­ži što mo­žeš’. U te će to­ale­te bi­ti ugra­đe­no su­če­lje s in­te­rak­tiv­nom igri­com u ko­joj se bo­do­vi pri­kup­lja­ju što br­že i što vi­še – uri­ni­ra­te. Nakon to­ga to­alet će vam iz­mje­ri­ti br­zi­nu i tok uri­na što su i glav­ne me­to­de za mje­re­nje sta­nja pros­ta­te, na­vo­de or­ga­ni­za­to­ri. To­ale­te će se pos­ta­vi­ti na broj­na sport­ska i glaz­be­na odre­di­šta, bit će slo­bod­ni za upo­ra­bu, a u nji­ma će se na­la­zi­ti i le­ci s upu­ta­ma mu­škar­ci­ma ka­ko ži­vje­ti zdra­vi­je. Ni­šta od ovo­ga ni­je ša­la, iza ak­ci­je sto­ji hu­ma­ni­tar­ni fond STK for Men ko­ji je os­no­vao če­ški igrač bad­min­to­na Petr Ko­ukal. Taj je spor­taš sim­bol bor­be pro­tiv ra­ka tes­ti­sa, od nje­ga se us­pio iz­li­je­či­ti te nas­tu­pa i na OI u Ri­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.