OLIM­PIJ­SKI PO­BJED­NI­CI

Sre­bro zlat­nog sja­ja: Svi­jet je htio gle­da­ti Jor­da­na, ali je upoz­nao neo­vis­nu Hr­vat­sku

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Dra­žen Braj­dić dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Pri­je OI u Bar­ce­lo­ni vo­đe­na je ve­li­ka di­plo­mat­ska bit­ka da bi Hrvatska uop­će nas­tu­pi­la, a važ­nu ulo­gu ima­li su pri­ja­te­lji Mir­ka No­vo­se­la Ako je fra­za “sre­bro zlat­nog sja­ja” pri­mje­nji­va za ijed­no olim­pij­sko sre­bro hr­vat­skih spor­ta­ša on­da je to sva­ka­ko ko­šar­ka­ško sre­bro osvo­je­no u Bar­ce­lo­ni 1992. Jer, naj­ja­ča svjet­ska (i ame­rič­ka) re­pre­zen­ta­ci­ja svih vre­me­na (Mic­ha­el Jor­dan, Lar­ry Bird, Ma­gic Joh­n­son...) bi­la je ne­po­bje­di­va pa je sre­bro zna­či­lo da je Hrvatska najbolja re­pre­zen­ta­ci­ja “os­ta­log svi­je­ta”. No, osim sport­skog, ta je me­da­lja ima­la i vr­lo sna­žan pro­mo­tiv­no-po­li­tič­ki sjaj. Ja­či i od bi­lo ko­jeg hr­vat­skog olim­pij­skog zla­ta ko­je će do­ći kas­ni­je. Te no­ći fi­na­la ci­je­li je svi­jet slu­šao pri­če o no­voj dr­ža­vi.

Od­go­da od če­ti­ri da­na

Pri­je po­vi­jes­nih bi­ta­ka ko­je su ko­šar­ka­ši vo­di­li na te­re­nu, Hrvatski ko­šar­ka­ški sa­vez vo­dio je bit­ku s vre­me­nom. Is­tu onu ko­ju va­ter­pol­ski i ru­ko­met­ni sa­vez ni­su us­pje­li do­bi­ti, pa tih re­pre­zen­ta­ci­ja u Bar­ce­lo­ni ni­je bi­lo. Oni ni­su ima­li svog Mir­ka No­vo­se­la. A on je, uz po­moć ta­daš­njeg pred­sjed­ni­ka HOO-a An­tu­na Vr­do­lja­ka, lo­bi­rao da Me­đu­na­rod­ni ko­šar­ka­ški sa­vez (Fi­ba) pri­če­ka me­đu­na­rod­no priz­na­nje Hr­vat­ske. – Ždri­jeb je tre­bao bi­ti 15. pro­sin­ca 1991. i dok smo mi če­ka­li priz­na­nje 12 ze­ma­lja EU, ja sam tra­žio da se to od­go­di za tri mje­se­ca. No, Špa­njol­ci kao or­ga­ni­za­to­ri Iga­ra za to ni­su htje­li ni ču­ti, pa je Sre­diš­nji od­bor Fi­be od­lu­čio da nam pro­du­lji rok do 19. si­ječ­nja. Ključ­no je bi­lo što se za nas za- uzeo Da­vid Ga­vitt, pred­sjed­nik USA Ba­sket­bal­la, čo­vjek s ko­jim sam se spri­ja­te­ljio još dok je bio tre­ner, dok je on vo­dio ame­rič­ku, a ja re­pre­zen­ta­ci­ju SFRJ. Na kra­ju je Ga­vitt lju­di­ma iz Fi­be ka­zao: “Ja ne vo­dim ame­rič­ku dr­žav­nu po­li­ti­ku, ali sam je­dan od onih ko­ji vo­de sport­sku po­li­ti­ku i in­zis­ti­ram da Hrvatska mo­ra igra­ti u Bar­ce­lo­ni.” Ta­daš­nji glav­ni taj­nik Fi­be Bo­ra Stan­ko­vić ta­ko­đer je dr­žao na­šu stra­nu, pri­ča No­vo­sel. Na kra­ju je do­šao i taj, za hr­vat­sku dr­ža­vu po­vi­jes­ni, 15. si­ječ­nja 1992. – Oko 13.30 na­zvao me Ton­či Vr­do­ljak da mi ka­že da nas je priz­na­la ci­je­la Eu­rop­ska za­jed­ni­ca i od­mah sam na­zvao Stan­ko­vi­ća u Mün­c­hen. Is­ti tren na­zvao sam i Ga­vit­ta u SAD i pod­sje­tio ga da je ždri­jeb za kva­li­fi­ka­cij­ske tur­ni­re za če­ti­ri da­na. A on je od­mah na­pi­sao pi­smo pred­sjed­ni­ku MOO-a Sa­ma­ran­c­hu, a on je sa­zvao dva svo­ja do­pred­sjed­ni­ka i od­lu­čio da Fi­ba mo­ra uvr­sti­ti Hr­vat­sku u ždri­jeb. Nakon to­ga, za No­vo­se­la i nje­go­ve naj­bli­že su­rad­ni­ke Bo­ri­sa La­li­ća i Mi­ho­vi­la Na­ki­ća (pred­sjed­ni­ka i glav­nog taj­ni­ka HKS-a) us­li­je­dio je ogro­man po­sao. Tre­ba­lo je na­ba­vi­ti opre­mu, pro­na­ći spon­zo­re, iz­a­bra­ti struč­ni sto­žer, sas­ta­vi­ti re­pre­zen­ta­ci­ju... Na kra­ju je od­lu­če­no da iz­bor­nik bu­de Petar Skan­si, ta­da tre­ner Be­net­to­na, a da mu po­moć­nik bu­de Alek­san­dar Pe­tro­vić.

Ku­ko­če­va naj­važ­ni­ja tri­ca

– Da sam iz­bor­nik, pri­op­ćio mi je Ra­to Tvr­dić re­kav­ši: “Od­lu­če­no je ta­ko. I ne­će te se pi­ta­li ho­ćeš li ili ne­ćeš”. Kad smo for­mi­ra­li mom­čad, us­li­je­di­la su dva kru­ga kva­li­fi­ka­ci­ja ja­ča od bi­lo ko­jeg do­tad odr­ža­nog pr­vens­tva Eu­ro­pe – pri­ča Skan­si. S ob­zi­rom na rat u Hr­vat­skoj, Špa­njol­ska je hr­vat­skim ko­šar­ka­ši­ma pos­ta­la dru­gi dom u ko­jem će te 1992. odi­gra­ti čak 24 utak­mi­ce. Niz pri­ja­telj­skih, dva kva­li­fi­ka­cij­ska tur­ni­ra, a po­tom i olim­pij­ski tur­nir ko­ji će kul­mi­ni­ra­ti dvje­ma utak­mi­ca­ma pro­tiv Dre­am Te­ama, ali i iz­nim­no ti­jes­nom po­bje­dom u po­lu­fi­na­lu nad “pro­ši­re­nom” Ru­si­jom, ta­da zva­nom Za­jed­ni­com Ne­za­vis­nih Dr­ža­va (ZND). Baš u toj utak­mi­ci To­ni Ku­koč pos­ti­gao je jed­nu od naj­važ­ni­jih tri­ca u ka­ri­je­ri, za iz­ra­nja­nje na po­vr­ši­nu već po­to­nu­la bro­da. Osim to­ga, Ku­koč je i u po­s­ljed­njem na­pa­du ZND-ova­ca na­pra­vio ne­pri­mje­tan pre­kr­šaj ko­jim je one­mo­gu­ćio su­par­ni­ka da pos­tig­ne po­bje­do­nos­ni koš. U ak­ci­ji pri­je, uči­nio je to i Dra­žen Pe­tro­vić. Fi­na­le je, kao što se i oče­ki­va­lo, bio for­mal­nost jer je Dre­am Te­am do­is­ta bio ne­po­bje­div. – U pr­voj utak­mi­ci s Ame­ri­kan­ci­ma oni su se usre­do­to­či­li na Ku­ko­ča, jer on je usko­ro tre­bao do­ći u NBA, a u fi­na­lu su se vi­še ba­vi­li za­us­tav­lja­njem Dra­že­na Pe­tro­vi­ća. Kad je Hrvatska u fi­na­lu Ara­po­vi­će­vim za­ku­ca­va­njem po­ve­la 24:23, američki tre­ner Chuck Da­ley i nje­go­vi igra­či vi­dje­li su da je vrag od­nio ša­lu pa su uklju­či­li tur­bo­po­gon. No, bio je to do­ga­đaj ko­ji su te ve­če­ri svi Hr­va­ti sla­vi­li, pa ta­ko i pred­sjed­nik Tuđ­man ko­ji je, ka­ko nam je pri­čao No­vo­sel, do­šao do svla­či­oni­ce na­ših ko­šar­ka­ša. – Ta­da smo se i sli­ka­li s pred­sjed­ni­kom, no bez Dra­že­na ko­ji je pos­li­je utak­mi­ce mo­rao na do­pin­šku kon­tro­lu. Tuđ­man je bio sre­tan što je Hrvatska i pu­tem spor­ta na ve­li­ka zvo­na uš­la na svjet­sku sce­nu jer od 184 zem­lje ko­je su pre­no­si­le fi­na­le, u po­la njih ni­je se ču­lo za no­vu zem­lju – ka­že No­vo­sel.

Pe­tru Skan­si­ju je Ra­to Tvr­dić re­kao: “Bit ćeš iz­bor­nik, i nit­ko te ne­će pi­ta­ti ho­ćeš li ili ne­ćeš” Nakon fi­na­la deč­ki su se sli­ka­li s F. Tuđ­ma­nom u svla­či­oni­ci, a Dra­žen je bio na do­ping-kon­tro­li

Od­la­zak na Olim­pij­ske igre 1992. go­di­ne Žan Ta­bak, Dra­žen Pe­tro­vić, Stoj­ko Vran­ko­vić i Fra­njo Ara­po­vić u avi­onu za Bar­ce­lo­nu

Dra­žen Pe­tro­vić Na­mu­čio je Ame­ri­kan­ce u pr­voj utak­mi­ci, u ko­joj su oni ču­va­li Ku­ko­ča, pa su se u fi­na­lu kon­cen­tri­ra­li na nje­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.