Ve­ne­ra je iz­van “zelene zo­ne” na­še ga­lak­ti­ke, ali ne­kad je ta­mo mo­žda ipak bi­lo vo­de

Vecernji list - Hrvatska - - Večernji List - Zo­ran Vi­tas zo­ran.vi­tas@ve­cer­nji.net

Da­vid Grin­s­po­on tvr­di da je pri­je mi­li­jar­du ili dvi­je go­di­na Ve­ne­ra bi­la pla­net sli­čan Zem­lji, ali to je sa­mo – te­za Ve­ne­ra je u do­ba ka­da se na Zem­lji po­čeo ra­zvi­ja­ti ži­vot ta­ko­đer mo­gla bi­ti po­dob­na za ži­vot, tvr­di Da­vid Grin­s­po­on s Ins­ti­tu­ta pla­ne­tar­nih zna­nos­ti u ame­rič­kom gradu Tuc­so­nu u Ari­zo­ni. Tvrd­nju da su pri­je ne­kih mi­li­jar­du ili dvi­je go­di­na da­nas ne­gos­to­lju­bi­va Ve­ne­ra i Zemlja mo­gle bi­ti vr­lo slič­ne zas­ni­va na jed­noj si­mu­la­ci­ji. Američki znans­tve­nik i nje­go­vi ko­le­ge do tak­vog su za­ključ­ka doš­li ko­ris­te­ći mo­del ko­ji se ko­ris­tio za pro­uča­va­nje kli­mat­skih pro­mje­na na sa­moj Zem­lji.

Če­ti­ri mo­gu­ća sce­na­ri­ja

Iz­ra­di­li su če­ti­ri mo­gu­će ver­zi­je Ve­ne­re, sva­ka se od tih ver­zi­ja po­ma­lo raz­li­ko­va­la u de­ta­lji­ma kao što su ko­li­či­na ener­gi­je ko­ju je pla­net pri­mio od Sunca ili u tra­ja­nju jed­nog da­na na Ve­ne­ri. U mo­del su uba­ci­va­li i dru­ge ele­men­te kak­vi pos­to­je na Zem­lji, po­put oce­ana ko­ji bi vo­lu­me­nom bio de­se­tak pos­to po­vr­ši­ne Zem­lji­nih oce­ana. Gle­da­ju­ći ka­ko se kroz mo­del pla­net Ve­ne­ra ra­zvi­ja, sku­pi­na je znans­tve­ni­ka doš­la do za­ključ­ka ka­ko pos­to­ji mo­guć­nost da je Ve­ne­ra u ne­kom tre­nut­ku do­is­ta mo­gla izgledati po­put Zem­lje i os­ta­la na­se­lji­vom kroz po­du­lji pe­ri­od una­toč to­me što se na­la­zi iz­van ‘nas­ta­nji­ve zo­ne’ u ko­joj je ži­vot mo­guć. Mo­del Ve­ne­re ko­ji je naj­vi­še obe­ća­vao imao je nor­mal­ne tem­pe­ra­tu­re, de­be­li sloj obla­ka, pa čak i po­vre­me­ni sni­jeg. Na oba su pla­ne­ta vr­lo vje­ro­jat­no pos­to­ja­li to­pli oce­ani u ko­ji­ma su or­gan­ske mo­le­ku­le pro­la­zi­le ne­ku vr­stu ke­mij­ske evo­lu­ci­je. A to su pre­du­vje­ti za stva­ra­nje ži­vo­ta, po­du­pi­re svo­ju te­zu Da­vid Grin­s­po­on. Ipak, američki znans­tve­ni­ci ne os­po­ra­va­ju či­nje­ni­cu da ži­vo­ta na Ve­ne­ri, ako ga je

ika­da i bi­lo, da­nas sa­svim si­gur­no ne­ma s ob­zi­rom na uvje­te ko­ji na Ve­ne­ri vla­da­ju po­s­ljed­njih oko 700 mi­li­ju­na go­di­na. Ipak, znans­tve­ni­ci iz Tuc­so­na pred­la­žu mi­si­ju na Ve­ne­ru ko­joj bi cilj bio ut­vr­di­ti pos­to­je li na po­dru­čju oko Ve­ne­ri­na ek­va­to­ra tra­go­vi ero­zi­je ko­ju bi iz­a­zva­la vo­da, što bi do­ka­za­lo i pos­to­ja­nje oce­ana na tom pla­ne­tu ka­ko po­ka­zu­je si­mu­la­ci­ja. Ohra­bru­je ih što su slič­ni tra­go­vi pro­na­đe­ni na Mar­su. Grin­s­po­on i ko­le­ge pla­ni­ra­ju još si­mu­la­ci­ja al­ter­na­tiv­ne Ve­ne­ri­ne proš­los­ti, mo­žda i jed­nu u ko­joj je Ve­ne­ra pus­tinj­ski svi­jet ili u ko­joj na njoj pos­to­ji to­li­ko vo­de ko­li­ko je ima na po­vr­ši­ni Zem­lje, i to ka­ko bi ot­kri­li ka­ko je Ve­ne­ra pos­ta­la ono što je da­nas. Ia­ko je sve to pri­lič­no na­teg­nu­to, do­ka­že li se da je Ve­ne­ra do­is­ta u ne­kom tre­nut­ku bi­la na­se­lji­va, otvo­ri­la bi se mo­guć­nost da je ta­ko bi­lo i s dru­gim pla­ne­ti­ma ko­ji su ta­ko bli­zu svo­jim zvi­jez­da­ma. Ko­li­ko je re­al­no ovo što su pri­ka­za­le si­mu­la­ci­je ame­rič­kih znans­tve­ni­ka, upi­ta­li smo dr. sc. Da­ri­ja Ma­ri­či­ća iz Zvjez­dar­ni­ce Za­greb. Za nje­ga je sve to ma­lo vje­ro­jat­no.

Lo­gič­ni­je tra­ži­ti na Mar­su

– Ne zna­mo po­sve toč­no ni ka­da je po­čeo ži­vot na Zem­lji pa je oči­to ja­ko te­ško ne­što slič­no tvr­di­ti za Ve­ne­ru. Sa­ma je Ve­ne­ra iz­van ‘nas­ta­nji­ve zo­ne’, po­dru­čja u na­šoj ga­lak­ti­ci u ko­jem je mo­gu­će pos­to­ja­nje te­ku­će vo­de. Sva­ku tak­vu si­mu­la­ci­ju tre­ba gle­da­ti sa­mo kao te­ori­ju – ka­že dr. Maričić i do­da­je: – Lo­gič­ni­je bi, pri­mje­ri­ce, bi­lo tra­ži­ti od­go­vor na pi­ta­nje je li Mars imao oce­ane. U ovak­voj si­mu­la­ci­ji u ko­ju se uno­se pa­ra­me­tri mo­gu­će je u ne­kom sce­na­ri­ju ta­ko ne­što i do­bi­ti, no even­tu­al­no bi se mo­glo tvr­di­ti ka­ko su uvje­ti ko­ji bi bi­li slič­ni oni­ma na Zem­lji bi­li mo­gu­ći tek na ne­kom Ve­ne­ri­nu di­je­lu. Uvi­jek tre­ba zna­ti da Ve­ne­ra ni­je u zo­ni gdje vo­da mo­že os­ta­ti u te­ku­ćem sta­nju pa je te­ško vje­ro­va­ti da je to ne­kad bio slu­čaj.

Mo­žda je taj sce­na­rij mo­guć za ne­ki dio Ve­ne­re, ali taj pla­net ni­je u zo­ni gdje vo­da mo­že os­ta­ti u te­ku­ćem sta­nju DR. SC. DARIJE MARIČIĆ Zvjez­dar­ni­ca Za­greb

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.