Znač­ka Vuč­ka sa ZOI u Sa­ra­je­vu vri­je­di 10 zna­ča­ka OI u Ri­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Mr­vec

Ka­ko sam se sa­mo ra­zve­se­lio ka­da sam u jed­nom kut­ku ruk­sa­ka pro­na­šao znač­ku Vuč­ka, ma­sko­te Zim­skih olim­pij­skih iga­ra u Sa­ra­je­vu 1984. go­di­ne. A znač­ku, uz ne­ko­li­ko Pa­ni­ni­je­vih al­bu­ma iz 1986. i 1988. da­ro­vao mi je je­dan pri­ja­telj, još pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci u Zagrebu. I dok su al­bu­mi po­hra­nje­ni na si­gur­no mjes­to, znač­ka se “za­gu­bi­la”. Sad, kad je već tu, u Ri­ju, na po­pri­štu Iga­ra znao sam da će zna­či­ti pu­no. Jer, na sva­kim Igra­ma, obvez­no se is­pred glav­nog ula­za u glav­ni press-cen­tar okup­lja­ju ko­lek­ci­ona­ri zna­ča­ka. Tu su da se mi­je­nja­ju, ali i da pro­da­ju. A zna­ča­ka ima svih vr­sta i iz svih vre­men­skih raz­dob­lja. Jed­na na­iv­na vo­lon­ter­ka mis­li­la je da ti lju­di di­je­le znač­ke pa je mis­li­la upot­pu­ni­ti svo­ju ko­lek­ci­ju zna­ča­ka ko­je skup­lja na vrp­ci za akre­di­ta­ci­ju. Ka­da je po­če­la uzi­ma­ti, vlas­nik ko­lek­ci­je sa­mo ju je bli­je­do po­gle­dao. – Opros­ti­te, ali znač­ke ni­su na iz­vol’te – re­kao joj je, a ona je tuž­na sve to li­je­po vra­ti­la. Ko­lek­ci­ona­ra, u od­no­su na Lon­don, ima pu­no, pu­no ma­nje. – Ov­dje smo sa­mo nas pe­to­ri­ca – re­kao je Ma­nu­el iz Mek­si­ka. Pa is­pla­ti li se ta­ko da­le­ko do­ći, ima li kak­va ra­ču­ni­ca s tim znač­ka­ma? – O, da. Skup­ljam znač­ke već 40 go­di­na. U svo­joj ko­lek­ci­ji imam sve znač­ke od Mel­bo­ur­nea 1956. pa sve do da­nas. Pa­zi­te, te znač­ke ima­ju ja­ko ve­li­ku vrijednost. U Ri­ju ne­ma baš ne­kog ve­li­kog in­te­re­sa. Po­go­to­vo ne za pro­da­ju, svi sa­mo že­le mi­je­nja­ti. A ne nu­de ne­što po­seb­no. Tek znač­ke ve­za­ne uz ove Igre, na­đe se tu još po­ko­ja sa Svjet­skog no­go­met­nog pr­vens­tva 2014. go­di­ne – is­tak­nuo je Ma­nu­el, ko­ji je bio na po­s­ljed­njim šes­te­rim Olim­pij­skim igra­ma. U ko­lek­ci­ji ko­ju nu­di naj­sta­ri­ja znač­ka mu je iz 1996. go­di­ne – Atlan­ta. – Ove sta­ri­je ne no­sim sa so­bom. Pre­vi­še su vri­jed­ne, u Bra­zi­lu bi mo­gle “nes­ta­ti”. Te sta­re znač­ke pro­da­jem na Ebayu – pri­ča. Pa, je l’ se što za­ra­di? – O da. Ovi­si o go­di­ni i kva­li­te­ti, ali ne­ke znač­ke mo­gu se pro­da­ti za 500 do­la­ra i vi­še. Ja sam ku­pio ne­dav­no od jed­nog čo­vje­ka iz Nje­mač­ke znač­ke iz Ri­ma 1960. za 375 do­la­ra – re­kao je. Tu sam ga če­kao. Ko­li­ko bis­te da­li za znač­ku ZOI Sa­ra­je­vo 1984. go­di­ne? – Ima­te? – Eto, baš se ne­ka­ko slu­čaj­no naš­la pri ru­ci – ka­žem i po­ka­žem Vuč­ka. – Hm, hm, da­jem vam de­set dru­gih zna­ča­ka sa zna­kom Rija po iz­bo­ru – ka­že mi. Mis­lim si, a što će mi znač­ke kad ih ne skup­ljam. Pi­tam ko­li­ko bi dao nov­ca? – Pa ne vi­še od tri­de­set do­la­ra. U re­du, oče­ki­vao sam vi­še. Ako je ta­ko, on­da sam mu dao Vuč­ka, ona­ko kao pok­lon. – Pu­no vam hva­la. To mi je dru­ga iz Sa­ra­je­va. Imam do­ma jed­nu znač­ku na ko­joj pi­še Tre­be­vić. Ne znam što zna­či ta ri­ječ – re­kao je Ma­nu­el. – To je pla­ni­na na ko­joj su se odr­ža­va­la natjecanja u bo­bu – objas­nim mu. Ne­go, skup­lja­te mo­žda Pa­ni­ni­je­ve al­bu­me? – Ne, ali moj kum ih skup­lja. Ima sve al­bu­me sa svih svjet­skih pr­vens­ta­va. Ne znam zna­te li, ali Mek­si­ko ima naj­ve­ći broj ko­lek­ci­ona­ra sli­či­ca i zna­ča­ka na svi­je­tu. Ne­mam poj­ma za­što je to ta­ko. Znam za jed­nog skup­lja­ča ko­ji je imao al­bum sa se­tom sli­či­ca iz 1974. go­di­ne ka­da je bi­lo Svjet­sko pr­vens­tvo u Nje­mač­koj. Zna­či sli­či­ce ko­je ni­su bi­le za­li­jep­lje­ne u al­bum?! Ne­mam poj­ma odak­le mu to, ali tu je ko­lek­ci­ju tram­pio za Ford Mus­tang iz 1986. go­di­ne. Na­ime, uz sli­či­ce, vo­li i auto­mo­bi­le – ras­pri­čao se Ma­nu­el. A je l’ pos­to­ji net­ko tko pro­da­je al­bum Svjet­skog pr­vens­tva Mek­si­ko 1970. U Eu­ro­pi ga go­to­vo ne­ma i ja­ko je ri­je­dak? – Mo­gu se ras­pi­ta­ti. Daj­te mi ma­il pa, ako na­đem, bit će do­bra ci­je­na za vas. Zbog Vuč­ka – re­kao je Ma­nu­el. Opros­ti­te, a či­me se ba­vi­te? Ni­je da su pu­to­va­nja i smje­štaj ba­da­va? – Du­go go­di­na ra­dio sam kao tr­go­vac, a sa­da imam no­vi po­sao – ko­lek­ci­onar.

Ma­nu­el iz Mek­si­ka za sta­re sli­či­ce u za­mje­nu je do­bio do­bro oču­van Ford Mus­tang iz 1986. Skup­ljam znač­ke 40 go­di­na, a imam ci­je­lu ko­lek­ci­ju s Iga­ra u Mel­bo­ur­neu 1956.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.