DU­BROV­NIK šam­pi­on tu­riz­ma 2016.

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ve­čer­nja­ko­va Tu­ris­tič­ka pa­tro­la

To je grad ko­ji uda­ra tren­do­ve, ima Igru pri­jes­to­lja i Star Wars, usko­ro će ima­ti i Ro­bi­na Ho­oda... i bit će uvi­jek ta­ko: grad za ko­ji svi zna­ju i je­di­ni ko­ji “dra­pa” sr­ca Za­što Du­brov­nik? Za­mis­li­te ne­kog zgod­nog ti­pa, fa­tal­nog mu­škar­ca. Re­ci­mo, Ge­or­gea Clo­oneya. Da bi­ra­mo, umjes­to tu­ris­tič­kog šam­pi­ona, naj­ve­ću fa­cu. Ge­ne­ra­li­zi­ra­ju­ći, ve­ći­na će re­ći ka­ko je Ge­or­ge taj. Ima sad još ti­po­va ko­ji su bli­zu, ili da­le­ko, ali on je is­pred. Bit će ta­ko uvi­jek, je­dan ko­ji “dra­pa” sr­ca. Pri­je je bio Se­an Con­nery. U bu­duć­nos­ti će bi­ti net­ko dru­gi. Je­dan ko­ji od­ska­če od dru­gih, ko­li­ko god da su mu oz­bilj­ni su­par­ni­ci.

Dra­gu­lja ne­ma pu­no

U tu­riz­mu, na­šem do­ma­ćem, to je Grad. Uda­ra tren­do­ve, pri­ča svo­ju pri­ču, neo­vis­nu o dru­gi­ma. Al­fa. Uz­mi­te Igru pri­jes­to­lja ili Star Wars. Pa sad će sni­ma­ti i Ro­bi­na Ho­oda. Ne gle­da Du­brov­ča­nin u tu­đe dvo­ri­šte. Baš ga bri­ga što ra­de Nin ili Ro­vinj. Ili Mljet. Kor­ču­la. Za­dar. On je svoj. Je­dan. Pi­či svo­jom tu­ris­tič­kom auto­ces­tom. Sam. Ako su nam Ame­ri­kan­ci ne­ki pri­mjer, mno­gi od njih ne­će zna­ti za Hr­vat­sku, ali će zna­ti za Du­brov­nik. Ta­ko je to, kar­ta svi­je­ta je ve­li­ka, ze­ma­lja je mno­go, ali dra­gu­lja ne­ma pu­no. Ovaj je naš, os­ta­vi­li su nam ga pre­ci u nas­li­je­đe. Naša Se­vil­la. Kad smo već kod Se­vil­le, sje­ti­te se 90-ih i pri­če o Šu­ke­ru, ta­daš­njem igra­ču

Naš re­por­ter Sr­đan He­bar ot­kri­va za­što je priz­na­nje za naj­bo­lju des­ti­na­ci­ju otiš­lo na hrvatski jug

Pre­pu­ni Stra­dun sa­mo je je­dan po­ka­za­telj pri­če o to­me ka­ko čak i oni stran­ci ko­ji ne zna­ju za Hr­vat­sku zna­ju za Du­brov­nik

Utak­mi­ce Div­lje li­ge su spek­tak­li ko­ji sva­ke go­di­ne priv­la­če sve vi­še pu­bli­ke – do­ma­će i stra­ne

Klu­pa i stol Tek u ka­men uk­le­san nat­pis upo­zo­ra­va da je ovo mjes­to sre­će, a u nje­mu je na­šeg re­por­te­ra ugos­tio Mis­lav Bur­đe­lez (li­je­vo), u gradu stvo­re­nom za he­do­ni­zam (go­re i des­no)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.