Vi­jes­ti i me­di­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Druš­tve­ne mre­že i web-stra­ni­ce naj­o­mi­lje­ni­ji su na­čin pro­na­la­že­nja vi­jes­ti. Ve­lik broj po­pu­la­ci­je od­lu­ču­je se na iz­bor dnev­nih važ­nih do­ga­đa­ja na TV ekra­ni­ma

Iz­vor: Reuters Ins­ti­tu­te, ba­zi­ra­no na 52.225 vi­jes­ti u 26 ze­ma­lja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.