Tr­go­vač­ke lan­ce tre­ba uklju­či­ti u ak­ci­ju da­ri­va­nja ne­pro­da­ne hra­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pro­cje­nju­je se da se u Hr­vat­skoj go­diš­nje ba­ci 400.000 to­na hra­ne, do 90 ki­lo­gra­ma po sta­nov­ni­ku, a sva­ki pe­ti je – si­ro­ma­šan

Pro­cje­nju­je se da se u Hr­vat­skoj go­diš­nje ba­ci 400.000 to­na hra­ne, što iz­no­si oko 70 do 90 ki­lo­gra­ma ba­če­ne hra­ne po sta­nov­ni­ku, dok sva­ki pe­ti ži­vi na ru­bu si­ro­maš­tva. Upra­vo sto­ga se hrvatska zas­tup­ni­ca u Europ­skom par­la­men­tu Ma­ri­ja­na Pe­tir za­la­že da se tr­go­vač­ke lan­ce po­tak­ne da ne­pro­da­nu jes­ti­vu hra­nu da­ju do­bro­tvor­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma. Ne­ke dr­ža­ve već su po­du­ze­le mje­re za po­ti­ca­nje do­ni­ra­nja ne­pro­da­ne hra­ne. Me­đu nji­ma je i Hrvatska u ko­joj je kra­jem proš­le go­di­ne uki­nut PDV na do­na­ci­ju hra­ne. S pred­stav­ni­ci­ma Ca­ri­ta­sa Za­gre­bač­ke nad­bi­sku­pi­je ko­ji je u re­gis­tru po­sred­ni­ka za do­ni­ra­nje hra­ne zas­tup­ni­ca Ma­ri­ja­na Pe­tir u svom je ure­du u Zagrebu raz­go­va­ra­la o pro­ved­bi Pra­vil­ni­ka o do­ni­ra­nju hra­ne, uklju­ču­ju­ći tr­go­vač­ke lan­ce u pro­jekt.

U Hr­vat­skoj je, na­ža­lost, sve vi­še zah­tje­va za otva­ra­nje so­ci­jal­nih sa­mo­pos­lu­ga zbog si­ro­maš­tva

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.