Do­bra prak­sa iz Me­đu­mur­ja: u Pre­lo­gu odvo­je­no skup­lja­ju čak po­lo­vi­cu ot­pa­da, se­dam pos­to vi­še od pro­sje­ka EU

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

U Pre­lo­gu, gra­di­ću ko­ji je za­jed­no sa šest do­njo­me­đi­mur­skih op­ći­na u ve­lja­či pr­vi u Hr­vat­skoj ušao u me­đu­na­rod­nu stra­te­gi­ju “Ze­ro Was­te” i obve­zao se da će do 2020. odvo­je­no pri­kup­lja­ti do 70% ko­ris­nog ot­pa­da, go­to­vo sva­ko ku­ćans­tvo ima “mi­ni re­cik­laž­no pos­tro­je­nje”. Mje­šta­ni mi­je­ša­ni ko­mu­nal­ni ot­pad već na kuć­nom pra­gu tr­pa­ju u cr­ne kan­te, bi­oraz­gra­di­vi u sme­đe, a pa­pir, stak­lo, te­tra­pak, PET am­ba­la­žu i me­tal od­la­žu u po­seb­ne vre­će ko­je im ko­mu­nal­na tvrt­ka Pre-kom da­je bes­plat­no, s tim da je dio ku­ćans­ta­va u sklo­pu pi­lot-pro­jek­ta la­ni do­bio pla­ve i žu­te sprem­ni­ke za te­tra­pak, pa­pir i plas­ti­ku, pa sad u dvo­ri­štu ima­ju po­re­da­ne čak če­ti­ri kan­te raz­li­či­tih bo­ja. One za mi­je­ša­ni i bi­oot­pad praz­ne se sva­ka dva tjed­na. Je­dan tje­dan praz­ni se crna, a dru­gi sme­đa. Ko­ris­ni ot­pad odvo­zi se jed­nom mje­seč­no, a glo­maz­ni po na­rudž­bi. Sve to za 71,63 ku­ne mje­seč­no za kan­te od 120 li­ta­ra ili 115,63 ku­na že­le li dvos­tru­ko ve­ću. Od­nos­no, ta­ko je bi­lo do si­ječ­nja, kad su ci­je­ne sni­že­ne 6% upra­vo za­to što skup­lja­ju ve­li­ke ko­li­či­ne ko­ris­nog ot­pa­da. Obi­te­lji s ma­lom dje­com do­bi­va­ju i bes­plat­ne vre­će za pe­le­ne. Ot­pad se odvo­zi u tvrt­ki­no re­cik­laž­no dvo­ri­šte, a bi­oraz­gra­di­vi u kom­pos­ta­nu. U Pre-ko­mu ka­žu da se pos­to­tak odvo­je­no skup­lje­nog i obra­đe­nog ot­pa­da stal­no po­ve­ća­va, pa je ta­ko sa 17% 2011. go­di­ne, la­ni po­ras­tao na čak 49,6%. Pro­sjek EU je 43%, a Hr­vat­ske sa­mo 17. (Ivi­ca Be­ti)

Re­cik­la­ža Pla­ni­ra­ju otvo­ri­ti i cen­tar u ko­jem će se, pri­mje­ri­ce, na­mje­štaj i upo­rab­ni pred­me­ti ob­nav­lja­ti i po­nov­no pro­da­va­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.