Preš­la u su­prot­ni trak pa po­gi­nu­la u su­da­ru s ka­mi­onom

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (mbu)

Vo­za­či­ca fi­ata uno ri­ječ­kih re­gis­tra­ci­ja po­gi­nu­la je ju­čer oko 5.45 sa­ti na Tib­lja­škoj ces­ti u Ri­je­ci na­kon što se su­da­ri­la s ka­mi­onom Mer­ce­des va­ra­ždin­skih re­gis­tra­ci­ja. Do ne­sre­će je doš­lo ka­da je 25-go­diš­nja vo­za­či­ca fi­ata kod kuć­nog bro­ja 60 u za­vo­ju iz­gu­bi­la nad­zor te preš­la u su­prot­ni trak. U tom tre­nut­ku je iz mje­ra Vi­ško­va na­išao ka­mi­on i su­dar je bio ne­iz­bje­žan. Od za­do­bi­ve­nih oz­lje­da mla­da vo­za­či­ca na mjes­tu je po­gi­nu­la, a vo­zač je pro­šao bez oz­lje­da. Pre­ma pi­sa­nju lo­kal­nih me­di­ja, vo­zač ka­mi­ona je na­kon ne­sre­će bio u šo­ku te su mu dje­lat­ni­ci Hit­ne po­mo­ći mo­ra­li da­ti sred­stva za smi­re­nje. Za tra­ja­nja oče­vi­da bio je pre­ki­nut pro­met tim di­je­lom ces­te.

Fi­at uno je u ne­sre­ći na Tib­lja­škoj ces­ti pot­pu­no smr­skan

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.