Dro­no­vi ulo­vi­li 1,3 mi­li­jar­de eura

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (am)

do­bro za svo­ju zem­lju i bo­lje od­no­se iz­me­đu nji­ho­vih ze­ma­lja, mo­ra se pod hit­no odre­ći svih is­la­mis­tič­kih sku­pi­na ko­ji­ma ša­lje na­oru­ža­nje. Is­to ta­ko, Pu­tin čvr­sto sto­ji na stra­ni Kur­da što je još je­dan ka­men spo­ti­ca­nja Ru­si­je i Tur­ske. Umjes­to da se su­sre­će sa svo­jim sa­vez­ni­ci­ma iz NATO sa­ve­za, tur­ski pred­sjed­nik Er­doğan oti­šao je u Ru­si­ju na sas­ta­nak s Vla­di­mi­rom Pu­ti­nom i ta­ko svo­jim za­pad­nim part­ne­ri­ma pos­lao jas­nu po­ru­ku jer su ga, ka­ko je u ne­ko­li­ko na­vra­ta iz­ja­vio, u od­lu­ču­ju­ćem tre­nut­ku os­ta­vi­li na cje­di­lu. Za­pad­no­europ­ski ana­li­ti­ča­ri vje­ru­ju ka­ko je su­sret dva­ju vo­đa, Ru­si­je i Tur­ske, Pu­ti­na i Er­doğa­na uz­dr­mao već iona­ko krh­ku rav­no­te­žu u Eu­ro­pi i na Bli­skom is­to­ku, me­đu­tim pi­ta­nje je da li će Er­doğan us­pi­je­ti za­ko­či­ti NATO-vu cr­no­mor­sku ini­ci­ja­ti­vu us­mje­re­nu pro­tiv Ru­si­je, kao što to od nje­ga tra­ži Pu­tin. Is­to ta­ko, Eu­rop­ska uni­ja ne mo­že sa­kri­ti svo­je stra­ho­va­nje da bi Er­do­gan mo­gao pre­ki­nu­ti pos­tig­nu­ti spo­ra­zum o za­us­tav­lja­nju iz­be­gli­ca u Eu­ro­pu. Si­gur­no je da će sve oči svi­je­ta na­red­nih mje­se­ci bi­ti upr­te u Er­doğa­na i da će se pra­ti­ti sva­ki nje­gov po­tez kad su u pi­ta­nju stra­te­gij­ska opre­de­lje­nja Tur­ske u od­no­su na EU, Si­ri­ju, po­dru­čje Kav­ka­za i Azi­je, kao i ve­za sa SAD, na ko­je je tur­ski pred­sjed­nik po­seb­no ogor­čen i što­vi­še, sum­nja da je Za­pad bio upoz­nat s pri­pre­ma­ma za puč pro­tiv nje­go­ve vla­de.

Pri­bli­ža­va­nje Ru­si­je i Bri­ta­ni­je

S dru­ge stra­ne, NATO ipak ne vje­ru­je da bi Tur­ska do­ve­la u pi­ta­nje pri­pad­nost Atlant­skom sa­ve­zu, pa za­to od­ba­cu­ju i špe­ku­la­ci­je da bi se An­ka­ra mo­gla pri­dru­ži­ti si­gur­nos­noj šan­gaj­skoj or­ga­ni­za­ci­ji za su­rad­nju u ko­joj su Ki­na, Ru­si­ja i vi­še azij­skih dr­ža­va, ali ni­su ta­ko si­gur­ni kad je u pi­ta­nju tur­sko okre­ta­nje i eu­ro­azij­skoj eko­nom­skoj uni­ji či­ji je glav­ni stup Ru­si­ja. U me­đu­vre­me­nu, ru­ski pred­sjed­nik Pu­tin i bri­tan­ska pre­mi­jer­ka The­re­sa May raz­go­va­ra­li su te­le­fon­ski i do­go­vo­ri­li sas­ta­nak “u bli­skoj bu­duć­nos­ti” ka­ko bi po­ku­ša­li po­bolj­ša­ti sla­be od­no­se iz­me­đu Mo­sk­ve i Lon­do­na. Od­no­si iz­me­đu Ru­si­je i Bri­ta­ni­je su za­teg­nu­ti zbog raz­li­ka oko Ukra­ji­ne i Si­ri­je, a Pu­tin sa­da po­ku­ša­va pri­do­bi­ti Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju ko­ja je na iz­laz­nim vra­ti­ma iz EU.

Špa­njol­ski mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Cris­to­bal Mon­to­ro po­di­gao je ar­ma­du bes­pi­lot­nih le­tje­li­ca u bor­bi pro­tiv po­rez­nih pri­jes­tup­ni­ka i u dr­žav­nu bla­gaj­nu do­nio 1,3 mi­li­jar­de eura. Mi­nis­tar Mon­to­ro is­tra­žio je s po­mo­ću dro­no­va 19 mi­li­ju­na pri­vat­nih po­sje­da i ot­krio čak 1,7 mi­li­ju­na Špa­njo­la­ca ko­ji ni­su pro­pis­no pri­ja­vi­li svoj ime­tak. Jed­ni ni­su pri­ja­vi­li ba­ze­ne, dru­gi su pre­šu­tje­li do­gra­đe­ne no­ve eta­že... a na sve to se u Špa­njol­skoj pla­ća po­rez. Iz de­san­ta dro­no­vi­ma bi­la je is­klju­če­na Ba­ski­ja ko­ja uži­va po­rez­nu auto­no­mi­ju i ne po­la­že ra­ču­ne Ma­dri­du. Šef špa­njol­skih fi­nan­ci­ja Cris­to­bal Mon­to­ro pos­tao je poz­nat ka­da je na­ga­zio i vje­ro­jat­no naj­bo­ljeg no­go­me­ta­ša da­naš­nji­ce Li­one­la Me­ssi­ja ko­ji je zbog uta­je po­re­za pla­tio 4,1 mi­li­jun eura kaz­ne i osu­đen je na 21 mje­sec za­tvo­ra, uvjet­no.

Špa­njol­ski mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Cris­to­bal Mon­to­ro

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.